Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne275918929291
1Podstawy prawa gospodarczego91991
2Język obcy
184189292E
BPrzedmioty podstawowe9011454536368993
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna18399993E
3Wytrzymałość II
18299992E
4Mechanika płynów II
18299992
5Wymiana ciepła II
18299992
CPrzedmioty kierunkowe1711872452727181895361818181018993
1Podstawy konstrukcji maszyn18299992
2Optymalizacja konstrukcji
18299992
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn91991
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji91991
5Nowoczesne materiały inżynierskie18299992
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów91991
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania2731891893
8Zarządzanie produkcją18199991
9Termodynamika II
18299992
10Konstrukcje i materiały
91991
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
91991
12Problemy technologii i eksploatacji
91991
DPrzedmioty specjalnościowe27056117451863276327271554181818915181826
1Chłodnictwo2731891893E
2Klimatyzacja18399993E
3Wentylacja18299992
4Fizyka budowli18299992
5Chłodnicze maszyny robocze18299992
6Projektowanie wymienników ciepła18399993
7Systemy klimatyzacyjne2729999992E
8Systemy i urządzenia chłodnicze18299992
9Pompy ciepła18299992
10Regulacja procesów cieplnych i przepływowych18299992
11Praca przejściowa55
12Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji18218182
13Praca dyplomowa2020
13Specjalistyczne zastosowania chłodnictwa
18199991
14Chłodnictwo w energetyce
18199991
15Seminarium dyplomowe18418184
Razem55890117451863271177218927309936361836930279271830
55824323481
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wytrzymałość II
B5a Analiza wytrzymałości konstrukcji
B5b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
B7a Mechanika płynów
B7b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
B9a Wymiana ciepła i masy
B9b Wymiana ciepła i wymienniki

Optymalizacja konstrukcji
C2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
C2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
C10a Termodynamika współczesna
C10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
C12a Metody optymalnego kształtowania
C12b Metody projektowania materiałów współczesnych
C12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
C15a Biopomiary
C15b Ciecze nienewtonowskie
C15c Wibroakustyka - M1
C15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
C19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
C19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
C19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Specjalistyczne zastosowania chłodnictwa
D13a Kriogenika
D13b Zastosowanie chłodnictwa w medycynie

Chłodnictwo w energetyce
D15a Niekonwencjonalne źródła energii
D15b Technika chłodnicza w energetyce