Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne871318691839427993
1Przedmiot wybieralny humanistyczny
18399993
2Matematyczne warsztaty językowe
36636183183
3Zarządzanie strategiczne18399993
4Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe22534117999998192718187
1Analiza matematyczna72103636363610E
2Analiza zespolona367181818187E
3Analiza funkcjonalna366181818186E
4Metody stochastyczne456279927996E
5Topologia365181818185
CPrzedmioty kierunkowe2343511781364536912361818133627910
1Przedmiot wybieralny 1
365181818185
2Przedmiot wybieralny 2
367181818187E
3Przedmiot wybieralny 3
365181818185
4Równania różniczkowe54727189271897E
5Matematyczne podstawy informatyki365189918995
6Obliczenia naukowe366181818186
DPrzedmioty specjalnościowe144247263936279121818718185
1Ekonometria366189918996E
2Ekonomia matematyczna365181818185E
3Modele dyskretne rynku finansowego366181818186E
4Matematyka finansowa367181818187E
EPrzedmioty związane z dyplomem3615361831812
1Praca magisterska99E
2Seminarium dyplomowe36636183183
Razem72612132431254369999930901051831725418276354918211812
72620721314414418
Egzaminy1133311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny humanistyczny
A1 Encyklopedia prawa
A2 Komunikacja interpersonalna

Matematyczne warsztaty językowe
A1 Matematyczne warsztaty językowe I
A2 Matematyczne warsztaty językowe II

Przedmiot wybieralny 3
C1 Matematyczne podstawy kryptologii
C2 Podstawy kryptografii i wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej

Przedmiot wybieralny 2
C1 Geometria różniczkowa
C2 Rachunek wariacyjny i sterowanie optymalne

Przedmiot wybieralny 1
C1 Podstawy topologii algebraicznej
C2 Algorytmy w geometrii semialgebraicznej
C3 Ekonofizyka