Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały          Specjalność: Inżynieria nanostruktur
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: NNsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne390251352104560301587530309302603603
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy
1208120302302302302
3Terminologia techniczna (j.obcy)30230302
4Podstawy informatyki604154515152302
5Pods. ochr. własn. int. i przem.15115151
6Zag.ekolog. bezp. pracy i ergonomia15115151
7Przedmioty humanistyczne I
30330303
8Przedmioty hum. II
30230302
9Ekonomia30230302
BPrzedmioty podstawowe7806133021022515120902075759018754530151260608453
1Matematyka12011606045307E15304E
2Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
3Podstawy fizyki757453045307E
4Pole elektromagnetyczne9063015453015456E
5Wstęp do fizyki atomowej605303030305E
6Laboratorium fizyczne45345453
7Podstawy chemii606303030306E
8Chemia nieorganiczzna6041515301515304E
9Chemia organiczna4541515151515154E
10Chemia analityczna604303030304E
11Chemia fizyczna7553015303015305E
12Elektrotechnika i elektronika604303030304
CPrzedmioty kierunkowe90067405210756010545302303453045451516135604530151915090151530152015301561
1Przed. kierunkowe chemiczne (wyb).
60460302302
2Przed. kierunkowe fizyczne (wyb.)604154515152302
3Grafika inżynierska45445454
4Modelowanie molekularne nanostruktur302151515152
5Ekologia a przemysł30230302
6Podstawy technologii chemicznej9063030303030306E
7Surowce i procesy technologiczne10563060153060156E
8Podstawy technologii polimerów453301530153
9Podstawy nanotechnologii30230302
10Podstawy fizyki współczesnej453301530153
11Metody mat. fizyki120104545303015154E1530156
12Termodynamika techniczna i chemiczna303151515153
13Materiałoznawstwo i korozja30230302
14Podstawy inżynierii chemicznej4531515151515153E
15Automatyka i pomiary fizykochem.302151515152
16Maszynoznastwo i aparatura przem. chem.4551515151515155E
17Bezpieczeństwo techniczne30330303
18Zarządzanie jakością i produktami chem.30230302
19Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe435392104512060303041501575302430453011
1Zjawiska mikroskopowe604303030304E
2Elementy fizyki statystyczn. i termodyn.454301530154E
3Wstęp do fizyki fazy skondensowanej454301530154E
4Techniki pomiarowe w nanotechnologii30230302
5Samoorganizacja nanostruktur455301530155
6Związki organiczne w optoelektronice455301530155
7Nanostruktury45745457
8Wybrane przedmioty specjalnościowe
120860603030430304
EPrzedmioty związane z dyplomem1518151518
1Seminarium dyplomowe15315153
2Praca dyplomowa1515
Razem25202101080675300120240105210120153018010590303012010530604515301951201053015301801806015301530165451575303030603030
2520345405375465480330120
Egzaminy18343332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a J. angielski
A1b J. francuski
A1c J. niemiecki

Przedmioty humanistyczne I
A1a Etyka
A1b Filozofia

Przedmioty hum. II
A1a Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A1b Komunikacja interpersonalna
A1c Organizacja i zarządzanie
A1d Podstawy markeingu
A1e Socjologia
A1f Strategia rozwoju firmy
A1g Zarządzanie strategiczne

Przed. kierunkowe chemiczne (wyb).
C1a Elementy chemii supramolekularnej
C1b Nowoczesne materiału nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku
C1c Podstawy reologii
C1d Podstawy krystalochemii
C1e Techniki ultradźwiękowe
C1f Termodynamika procesowa
C1g Układy rozproszone
C1h Procesy wytwarzania nanomateriałów
C1i Zeolity niezwykłe glinokrzemiany
C1j Fizykochemiczne podstawy otrzymywania nanomateriałów
C1k Procesy suszarnicze

Wybrane przedmioty specjalnościowe
D1a Wybrane zagadnienia nanomechaniki
D1b Nanotechnologia dla inżynierów