Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Urządzenia i instalacje ochrony środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne171216899491839183182182918518932343
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe6849132412616272279271045549166318361820813636182327918944527913369185
1Mechanika techniczna364181818184
2Podstawy elektrotechniki5482718918185E993E
3Podstawy elektroniki18399993
4Podstawy automatyki2739999993
5Podstawy projektowania18399993
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne2739999993
7Maszyny elektryczne365189918995E
8Przesyłanie energii elektrycznej2749999994
9Podstawy termodynamiki18499994
10Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła541127279185E1896E
11Mechanika płynów364991899184
12Technologie i maszyny energetyczne I45518999189995E
13Gospodarka energetyczno-cieplna18399993
14Miernictwo energetyczne18399993
15Miernictwo elektryczne18399993
16Gospodarka energetyczna2731891893
17Odnawialne źródła energii I2729999992
18Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne362189918992
19Ochrona środowiska w energetyce92992
20Eksploatacja instalacji energetycznych18199991
21Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej18399993E
22Ochrona środowiska18199991
23Organizacja i zarządzanie18299992
24Wybieralne I
18199991
25Wybieralne II
18199991
26Wybieralne III
91991
27Wybieralne IV
18199991
28Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe162365427184518189996279927109991820
1Technologie i instalacje ochrony środowiska2749999994E
2Inżynieria procesowa I18299992
3Odpylanie i odemglanie gazów odlotowych2759999995E
4Utylizacja odpadów18299992
5Urządzenia oczyszczalni ścieków2739999993E
6Podstawy konstrukcji aparatury i instalacji2739999993
7Seminarium dyplomowe18218182
10Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe50462243906327816327918181745279112718989918563927918151891841892
1Matematyka9014543627187E27187E
2Fizyka364189918994
3Chemia2739999993
4Technologie informacyjne364181818184E
5Grafika inżynierska2739189183
6Ogrzewnictwo, wentylacja365189918995E
7Elektromechaniczne przemiany energii18399993
8Wytrzymałość materiałów54718991899185E992
9Podstawy konstrukcji maszyn364189918994E
10Wymiana ciepła i masy365189918995E
11Pompy, sprężarki, wentylatory18299992
12Prawo w energetyce91991
13Wybieralne I
18299992
14Wybieralne II
2729189182
15Wybieralne III
91991
16Wybieralne IV
91991
17Wybieralne V
18199991
Razem1521210689342243271982299543618183099991830905436273090633636301174554936301081845543086918272230
1521225216207225261225162
Egzaminy18233343
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne I
B24a Silniki przepływowe
B24b Niekonwencjonalne źródła napędu
D12a Techniki czystego spalania
D12b Emisja toksycznych składników spalin silnikowych

Wybieralne II
B26a Podstawy chłodnictwa
B26b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
D14a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
D14b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Wybieralne III
B28a Środki transport. i przetwarzania energii w pojazdach
B28b Energetyka napędu i hamowania pojazdów lądowych
D16a Aerodynamika
D16b Aerodynamika dużych prędkości

Wybieralne IV
B30a Magazynowanie i transport mediów
B30b Techniczne bezpieczeństwo pracy
D1a Procesy wytwarzania części maszyn
D1b Techniki wytwarzania

Wybieralne V
D20a Silniki spalinowe
D20b Maszyny cieplne