Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa          Specjalność: Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315218422566031560445305302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe1035764051202103075195451515308454530760301515109030601545186015301515810545451515302015455
1Logistyka w bezpieczeństwie302151515152
2Bezpieczeństwo pracy454153015304E
3Techniczne bezpieczeństwo pracy4521515151515152
4Ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi15115151
5Pomiary wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa30330303
6Modelowanie zagrożeń4531515151515153E
7Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa302151515152
8System zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-1800115115151
9Prawna ochrona pracy15115151
10Metodyka prowadzenia szkoleń w bhp15115151
11Analiza konstrukcji za pomocą MES302151515152
12Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy301151515151
13Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych15115151
14Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy302151515152
15Bezpieczeństwo środowiska naturalnego4531515151515153E
16Pomoc przedlekarska15115151
17Ochrona przeciwpożarowa i przed promieniowaniem302151515152
18Bezpieczeństwo obiektów budowlanych303151515153
19Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej302151515152
20Technika cieplna w inżynierii bezpieczeństwa4541515151515154
21Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych4531515151515153
22Ogrzewnictwo i wentylacja303151515153
23Modelowanie komputerowe procesów przepływowo-cieplnych301151515151
24Wybrane problemy transportu drogowego302151515152
25Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
302151515152
26Jakość systemów
302151515152
27Techniczne systemy zabezpieczeń
303151515153
28Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
302151515152
29Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
302151515152
30Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
302151515152
31Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
302151515152
32Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
301151515151
33Bezpieczeństwo w eksploatacji
302151515152
34Bezpieczeństwo konstrukcji
302151515152
35Środki bezpieczeństwa i ochrony
15115151
36Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe30040120304575303015153087515451015303022
1Technologie i maszyny energetyczne90830151530301515308E
2Kotły wodne i parowe i wymienniki ciepła6053015153015155E
3Ochrona środowiska w energetyce302151515152
4Eksploatacja ciśnieniowych urządzeń energetycznych15115151
5Symulacja komputerowa w projektowaniu maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
6Monitorowanie maszyn i urządzeń ciśnieniowych15215152
7Automatyka i sterowanie w energetyce303151515153
8Seminarium dyplomowe30230302
9Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe88573405225105607515906030151910560301519907530151545301515107530154510
1Matematyka12016606030309E30307E
2Fizyka6053015153015155E
3Chemia603303030303
4Grafika inżynierska304151515154
5Mechanika ogólna6043015153015154E
6Wytrzymałość materiałów7563015151515153E1515153
7Niezawodność i analiza ryzyka4541515151515154E
8Zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka15115151
9Podstawy informatyki303151515153
10Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych15115151
11Mechanika płynów604303030304E
12Termodynamika techniczna6043015153015154E
13Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
14Materiałoznawstwo6041530151530154
15Podstawy elektrotechniki i elektroniki303151515153
16Elementy automatyki303151515153
17Mechatronika4521515151515152
18Technologie informacyjne302151515152
Razem253521010146003609022524613512015303030301651207515303019513530301530135907515603016560753090301806045156030303915458130
2535360405405375420390180
Egzaminy15332232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Autoprezentacja
A5b Komunikacja interpersonalna
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
B25a Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
B25b Wybrane problemy transportu szybkiego

Jakość systemów
B27a Jakość systemów bezpieczeństwa
B27b Jakość i eksploatacja systemów

Techniczne systemy zabezpieczeń
B29a Monitorowanie zagrożeń akustycznych
B29b Pomiary i analiza hałasu przemysłowego

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
B31a Bezpieczeństwo techniczne urządzeń poddozorowych
B31b Inżynieria urządzeń poddozorowych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
B33a Bezpieczne czynniki robocze w instalacjach ziębniczych i klimatyzacyjnych
B33b Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
B33a Podstawy projektowania barier bezpieczeństwa
B33b Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowych procesów produkcyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
B33a Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn cieplnych
B33b Bezpieczeństwo użytkowania wirowych i tłokowych maszyn roboczych

Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
B39a Elektro-hydrauliczne układy zabezpieczeń i sterowania maszyn mobilnych
B39b Bezpieczne dla środowiska akwatroniczne układy napędowe maszyn

Bezpieczeństwo w eksploatacji
B41a Mechanizmy uszkodzeń elementów metalowych
B41b Bezpieczeństwo użytkowania źródeł napędu

Bezpieczeństwo konstrukcji
B43a Podstawy mechaniki zniszczenia
B43b Stany graniczne konstrukcji
B43c Recykling materiałów i kompozytów

Środki bezpieczeństwa i ochrony
B46a Oddziaływania wibracji i wstrząsów na człowieka-operatora
B46b Środki ochrony zbiorowej
B46c Bezpieczeństwo eksploatacji narzędzi obróbkowych