Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa          Specjalność: Bezpieczeństwo pracy i środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne17121689949183181842718518218414943
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe62176243721261845117279918827271873618991054183692718369189986327279918209275
1Logistyka w bezpieczeństwie18299992
2Bezpieczeństwo pracy2749189184E
3Techniczne bezpieczeństwo pracy2729999992
4Ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi91991
5Pomiary wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa18318183
6Modelowanie zagrożeń2739999993E
7Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa18299992
8System zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-1800191991
9Prawna ochrona pracy91991
10Metodyka prowadzenia szkoleń w bhp91991
11Analiza konstrukcji za pomocą MES18299992
12Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy18199991
13Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych91991
14Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy18299992
15Bezpieczeństwo środowiska naturalnego2739999993E
16Pomoc przedlekarska91991
17Ochrona przeciwpożarowa i przed promieniowaniem18299992
18Bezpieczeństwo obiektów budowlanych18399993
19Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej18299992
20Technika cieplna w inżynierii bezpieczeństwa2749999994
21Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych2739999993
22Ogrzewnictwo i wentylacja18399993
23Modelowanie komputerowe procesów przepływowo-cieplnych18199991
24Wybrane problemy transportu drogowego18299992
25Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
18299992
26Jakość systemów
18299992
27Techniczne systemy zabezpieczeń
18399993
28Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
18299992
29Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
18299992
30Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
18299992
31Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
18299992
32Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
18199991
33Bezpieczeństwo w eksploatacji
18299992
34Bezpieczeństwo konstrukcji
18299992
35Środki bezpieczeństwa i ochrony
91991
36Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe18040543636361818918983618918109991822
1Urządzenia i systemy ochrony środowiska45799189991897E
2Gospodarka odpadami18299992
3Podstawy prawne zarządzania ochroną środowiska18299992
4Bezpieczeństwo eksploatacji aparatury przemysłowej3669999919995
5Bezpieczeństwo magazynowania mediów18299992
6Inżynieria procesowa2749999994E
7Seminarium dyplomowe18218182
9Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe53173243135633645954361891963361891954451891527189910451892710
1Matematyka7216363618189E18187E
2Fizyka365189918995E
3Chemia363181818183
4Grafika inżynierska18499994
5Mechanika ogólna364189918994E
6Wytrzymałość materiałów45618999993E9993
7Niezawodność i analiza ryzyka2749999994E
8Zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka91991
9Podstawy informatyki18399993
10Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych91991
11Mechanika płynów364181818184E
12Termodynamika techniczna364189918994E
13Podstawy konstrukcji maszyn364189918994E
14Materiałoznawstwo364918991894
15Podstawy elektrotechniki i elektroniki18399993
16Elementy automatyki18399993
17Mechatronika2729999992
18Technologie informacyjne18299992
Razem150321060834222554126148905491818183010854459183011781181893081544593630993654184530994536927183014181894930
1503207234243225252234108
Egzaminy15332232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Autoprezentacja
A5b Komunikacja interpersonalna
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
B25a Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
B25b Wybrane problemy transportu szybkiego

Jakość systemów
B27a Jakość systemów bezpieczeństwa
B27b Jakość i eksploatacja systemów

Techniczne systemy zabezpieczeń
B29a Monitorowanie zagrożeń akustycznych
B29b Pomiary i analiza hałasu przemysłowego

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
B31a Bezpieczeństwo techniczne urządzeń poddozorowych
B31b Inżynieria urządzeń poddozorowych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
B33a Bezpieczne czynniki robocze w instalacjach ziębniczych i klimatyzacyjnych
B33b Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
B33a Podstawy projektowania barier bezpieczeństwa
B33b Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowych procesów produkcyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
B33a Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn cieplnych
B33b Bezpieczeństwo użytkowania wirowych i tłokowych maszyn roboczych

Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
B39a Elektro-hydrauliczne układy zabezpieczeń i sterowania maszyn mobilnych
B39b Bezpieczne dla środowiska akwatroniczne układy napędowe maszyn

Bezpieczeństwo w eksploatacji
B41a Mechanizmy uszkodzeń elementów metalowych
B41b Bezpieczeństwo użytkowania źródeł napędu

Bezpieczeństwo konstrukcji
B43a Podstawy mechaniki zniszczenia
B43b Stany graniczne konstrukcji
B43c Recykling materiałów i kompozytów

Środki bezpieczeństwa i ochrony
B46a Oddziaływania wibracji i wstrząsów na człowieka-operatora
B46b Środki ochrony zbiorowej
B46c Bezpieczeństwo eksploatacji narzędzi obróbkowych