Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa          Specjalność: Bezpieczeństwo transportu drogowego
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315218422566031560445305302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe1035764051202103075195451515308454530760301515109030601545186015301515810545451515302015455
1Logistyka w bezpieczeństwie302151515152
2Bezpieczeństwo pracy454153015304E
3Techniczne bezpieczeństwo pracy4521515151515152
4Ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi15115151
5Pomiary wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa30330303
6Modelowanie zagrożeń4531515151515153E
7Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa302151515152
8System zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-1800115115151
9Prawna ochrona pracy15115151
10Metodyka prowadzenia szkoleń w bhp15115151
11Analiza konstrukcji za pomocą MES302151515152
12Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy301151515151
13Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych15115151
14Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy302151515152
15Bezpieczeństwo środowiska naturalnego4531515151515153E
16Pomoc przedlekarska15115151
17Ochrona przeciwpożarowa i przed promieniowaniem302151515152
18Bezpieczeństwo obiektów budowlanych303151515153
19Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej302151515152
20Technika cieplna w inżynierii bezpieczeństwa4541515151515154
21Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych4531515151515153
22Ogrzewnictwo i wentylacja303151515153
23Modelowanie komputerowe procesów przepływowo-cieplnych301151515151
24Wybrane problemy transportu drogowego302151515152
25Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
302151515152
26Jakość systemów
302151515152
27Techniczne systemy zabezpieczeń
303151515153
28Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
302151515152
29Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
302151515152
30Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
302151515152
31Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
302151515152
32Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
301151515151
33Bezpieczeństwo w eksploatacji
302151515152
34Bezpieczeństwo konstrukcji
302151515152
35Środki bezpieczeństwa i ochrony
15115151
36Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe3004012075456030303089030151015154522
1Budowa pojazdów samochodowych4541515151515154E
2Źródła napędu samochodów4541515151515154
3Teoria ruchu samochodów302151515152
4Infrastruktura drogowa15215152
5Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego45415151515115153
6Biomechanika zderzeń15115151
7Badania techniczne pojazdów302151515152E
8Ekologiczne i prawne aspekty transportu drogowego302151515152
9Praca dyplomowa1515
9Rzeczoznawstwo samochodowe15215152
10Seminarium dyplomowe30230302
DPrzedmioty podstawowe88573405225105607515906030151910560301519907530151545301515107530154510
1Matematyka12016606030309E30307E
2Fizyka6053015153015155E
3Chemia603303030303
4Grafika inżynierska304151515154
5Mechanika ogólna6043015153015154E
6Wytrzymałość materiałów7563015151515153E1515153
7Niezawodność i analiza ryzyka4541515151515154E
8Zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka15115151
9Podstawy informatyki303151515153
10Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych15115151
11Mechanika płynów604303030304E
12Termodynamika techniczna6043015153015154E
13Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
14Materiałoznawstwo6041530151530154
15Podstawy elektrotechniki i elektroniki303151515153
16Elementy automatyki303151515153
17Mechatronika4521515151515152
18Technologie informacyjne302151515152
Razem25352101014570390901952761351201530303030165120751530301951353030153013590751560301654590309030195457515154530241530159630
2535360405405375420390180
Egzaminy15332232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Autoprezentacja
A5b Komunikacja interpersonalna
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
B25a Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
B25b Wybrane problemy transportu szybkiego

Jakość systemów
B27a Jakość systemów bezpieczeństwa
B27b Jakość i eksploatacja systemów

Techniczne systemy zabezpieczeń
B29a Monitorowanie zagrożeń akustycznych
B29b Pomiary i analiza hałasu przemysłowego

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
B31a Bezpieczeństwo techniczne urządzeń poddozorowych
B31b Inżynieria urządzeń poddozorowych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
B33a Podstawy projektowania barier bezpieczeństwa
B33b Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowych procesów produkcyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
B33a Bezpieczne czynniki robocze w instalacjach ziębniczych i klimatyzacyjnych
B33b Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
B33a Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn cieplnych
B33b Bezpieczeństwo użytkowania wirowych i tłokowych maszyn roboczych

Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
B39a Elektro-hydrauliczne układy zabezpieczeń i sterowania maszyn mobilnych
B39b Bezpieczne dla środowiska akwatroniczne układy napędowe maszyn

Bezpieczeństwo w eksploatacji
B41a Mechanizmy uszkodzeń elementów metalowych
B41b Bezpieczeństwo użytkowania źródeł napędu

Bezpieczeństwo konstrukcji
B43a Podstawy mechaniki zniszczenia
B43b Stany graniczne konstrukcji
B43c Recykling materiałów i kompozytów

Środki bezpieczeństwa i ochrony
B46a Oddziaływania wibracji i wstrząsów na człowieka-operatora
B46b Środki ochrony zbiorowej
B46c Bezpieczeństwo eksploatacji narzędzi obróbkowych