Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Inżynieria spajania materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne757304515215230153
1Język obcy
30430152152E
2Zarządzanie produkcją, usługami i personelem30230302
3Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe300221501575607515303012603030815152
1Kształtowanie struktury i własności materiałów6063015153015156E
2Zaawansowane metody badania materiałów60430301515215152
3Projektowanie materiałów i technologii materiałowych90630601530315303
4Materiał i środowisko15115151
5Wybieralne-IC
302151515152
6Wybieralne-IIC
302151515152
7Wybieralne-IIIC
15115151
CPrzedmioty specjalnościowe4055218015751545756015451090601530173015153025
1Podstawy spajania materiałów inżynierskich303151515153
2Materiałoznawstwo spawalnicze304151515154E
3Technologia cięcia termicznego301151515151
4Specjalne metody spajania303151515153E
5Urządzenia i aparatura spawalnicza301151515151
6Projektowanie złączy i konstrukcji spajanych302151515152
7Komputerowe wspomaganie w spawalnictwie-CAW302151515152
8Metody badań i kontroli złączy spajanych302151515152
9Praca przejściowa55
10Wybieralne -ID
302151515152
11Wybieralne-IID
452153015302
12Wybieralne-IIID
302151515152
13Wybieralne-IVD
302151515152
14Seminarium dyplomowe30230302
15Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe1359904545456453
1Metody elementów skończonych302151515152
2Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej604303030304
3Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur15115151
4Wybieralny-IB
15115151
5Wybieralne-IIB
15115151
Razem915904507515060105751804530453045301951590156030751530153030
915375375165
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A3a Wychowanie fizyczne
A3b Rehabilitacja
A3c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne-IC
B5a Nowoczesne metody kształtowania plastycznego
B5b Nowoczesne metody obróbki cieplnej
B5c Inżynieria warstwy wierzchniej

Wybieralne-IIC
B6a Obróbka cieplno - plastyczna
B6b Zaawansowane metody obróbki ubytkowej
B6c Własności eksploatacyjne materiałów narzędziowych

Wybieralne-IIIC
B17a Zarządzanie jakością i dokumentowanie
B17b Procedury zapewnienia jakości

Wybieralne -ID
C11a Technologia spajania materiałów inżynierskich
C11b Wybrane zagadnienia spajania materiałów spiekanych

Wybieralne-IVD
C13a Specjalne metody odlewania
C13b Materiały spiekane i kompozyty metalowe

Wybieralne-IID
C15a Projektowanie technologii konstrukcji spawanych
C15b Projektowanie technologii procesów materiałowych

Wybieralne-IIID
C19a Regeneracja maszyn i urządzeń
C19b Manipulatory i roboty spawalnicze

Wybieralny-IB
D1a Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów
D1b Reologia

Wybieralne-IIB
D1a Najlepsze dostępne techniki
D1b Negocjacje i zawieranie kontraktów