Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Zastosowanie Informatyki w Budowie Maszyn
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne606154515215215152
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Język obcy
30430152152E
3Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe285181356045453030155603030301045153
1Podstawy konstrukcji maszyn302151515152
2Optymalizacja konstrukcji
302151515152
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn15115151
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji15115151
5Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów15115151
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania453301530153
8Zarządzanie produkcją301151515151
9Termodynamika II
302151515152
10Konstrukcje i materiały
15115151
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
15115151
12Problemy technologii i eksploatacji
15115151
CPrzedmioty specjalnościowe45055210151059030105603015901545451515153025
1Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych302151515152
2Symulacja układów napędowych i sterujących302151515152
3Systemy inteligentne454301530154E
4Programowanie obiektowe302151515152
5Systemy CAD303151515153E
6Systemy automatyzacji prac inżynierskich w systemach CAD4521515151515152E
7Komputerowe sieci teleinformatyczne4521515151515152
8Analiza obrazu302151515152
9Zagadnienie optymalizacyjne w systemach CAD452301530152E
10Praca przejściowa55
11Zintegrowane systemy projektowania302151515152
12Wybieralne ZIBM 1
302151515152
13Wybieralne ZIBM 2
302151515152
14Praca dyplomowa1919
14Seminarium dyplomowe30430304
DPrzedmioty podstawowe1501175756060815153
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Wytrzymałość II
302151515152E
4Mechanika płynów II
302151515152
5Wymiana ciepła II
302151515152
Razem945904351207515013530195753075303016530457575307515303030
945405390150
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A3a Wychowanie fizyczne
A3b Rehabilitacja
A3c Wychowanie zdrowotne

Optymalizacja konstrukcji
B2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
B2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
B10a Termodynamika współczesna
B10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
B12a Metody optymalnego kształtowania
B12b Metody projektowania materiałów współczesnych
B12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
B15a Biopomiary
B15b Ciecze nienewtonowskie
B15c Wibroakustyka - M1
B15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
B19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
B19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Wybieralne ZIBM 1
C12a Języki programowania
C12b Elementy telekomunikacji

Wybieralne ZIBM 2
C14a Komputerowe sterowanie eksperymentem i akwizycja
C14b Modelowanie powierzchniowe

Wytrzymałość II
D3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
D3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
D5a Mechanika płynów
D5b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
D7a Wymiana ciepła i masy
D7b Wymiana ciepła i wymienniki