Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Ekspolatacja i mechatronika samochodowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27527929291
1Język obcy
184189292E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty kierunkowe2343010863184563451827212718718182
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu27327273
2Modelowanie systemów i procesów transportowych2731891893
3Systemy teleinformatyczne w transporcie18399993
4Inżynieria systemów transportowych18399993E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania18299992
6Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
18218182
7Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
91991
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów2751891895E
9Eksploatacja techniczna
18499994E
10Systemy smarowania w środkach transportu
18299992
11Technologia regeneracji części i zespołów
18199991
12Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe27050135909181899299549921272791827
1Silniki spalinowe18299992E
2Budowa samochodów i dynamika ruchu pojazdów363181818183E
3Mechatronika samochodowa363181818183E
4Elektryczne napędy samochodów18299992
5Eksploatacja pojazdów samochodowych2731891893E
6Diagnostyka komputerowa samochodów2729189182
7Elektronika w samochodach18299992
8Modelowanie komuterowe samochodowych systemów mechatronicznych18299992
9Stacje obsługowo naprawcze samochodów91991
10Zarządzanie transportem samochodowym91991
11Inżynieria produkcji i odnowy samochodów18299992
12Rzeczoznawstwo samochodowe18199991
13Praca przejściowa55
14Seminarium dyplomowe18218182
16Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe18518185
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie18518185E
Razem5499024345153276318722754182730126972993045927271830
549198225126
Egzaminy945
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Systemy smarowania w środkach transportu
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Technologia regeneracji części i zespołów
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach