Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja i zarządzanie w transporcie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1702168993181843618618218218414933
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy91991
7Ochrona własności intelektualnej8153531
BPrzedmioty kierunkowe72996351452255454634514369918845918181290363618254554991454451891918184
1Systemy transportu drogowego18299992
2Systemy transportu szynowego, morskiego i lotniczego2721891892
3Systemy transportu bliskiego18299992
4Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego18299992
5Infrastruktura transportu bliskiego18299992
6Organizacja i zarządzanie18299992
7Logistyka365189918995E
8Podstawy modelowania procesów transportowych18299992
9Telematyka w transporcie18299992
10Ekonomika transportu18299992
11Prawo transportowe91991
12Teoria i inżynieria ruchu pojazdów samochodowych18299992
13Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych18299992
14Bezpieczeństwo w transporcie18299992
15Pojazdy samochodowe2741891894
16Środki transportu szynowego, lotniczego i morskiego2741891894
17Środki transportu bliskiego364181818184
18Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18299992
19Podstawy technik wytwarzania18299992
20Silniki do napędu środków transportu18299992
21Ergonomia i wzornictwo w transporcie18299992
22Ochrona środowiska w transporcie18299992
23Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu18299992
24Automatyka18399993
25Metrologia18299992
26Grafika inżynierska2749189184
27Podstawy konstrukcji maszyn54818999918949994E
28Podstawy projektowania środków transportu18218182
29Mechatronika18299992
30Podstawy eksploatacji maszyn2759999995E
31Niezawodność systemów
18399993
32Diagnostyka techniczna środków transportu18299992
33Metody i urządzenia do badań diagnostycznych92992
34Materiały eksploatacyjne w transporcie
18299992
35Nanotechnologie w tribologii
18299992
36Praktyki55
CPrzedmioty specjalnościowe180428118181827182799910369189918991823
1Budowa środków transportu18499994E
2Podstawy dynamiki ruchu pojazdów18299992
3Ekonomika eksploatacji środków transportu18499994
4Utrzymanie i obsługa środków transportu18399993E
5Badania eksploatacyjne środków transportu18299992
6Wspomaganie komputerowe eksploatacji18399993
7Komputerowe systemy zarządzania w transporcie18299992
8Spedycja krajowa i międzynarodowa18399993
9Strategia konkurencji w transporcie18299992E
10Seminarium dyplomowe18218182
11Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe351511806372363618991254189916541827181618939992992
1Matematyka451227181897E995E
2Badania operacyjne18399993
3Fizyka2741891894E
4Informatyka18399993
5Systemy bazodanowe2729189182
6Nauka o materiałach2739999993
7Mechanika ogólna3671899993994E
8Wytrzymałość materiałów365189918995E
9Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
18299992
10Podstawy wibroakustyki
18299992
11Podstawy klimatyzacji środków transportu
18299992
12Elektrotechnika i elektronika2729999992
13Ekonomia91991
14Psychologia transportu91991
15Technologie informacyjne18299992
Razem1430210680225315108812111736549301263618181830994545181830108544518308136631818309997218183050918992130
1430216216225225216216116
Egzaminy12122232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Niezawodność systemów
B31a Niezawodność systemów
B31b Podstawy niezawodności

Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34a Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34b Techniki smarownicze w transporcie

Nanotechnologie w tribologii
B35a Tribologia
B35b Nanotechnologie w tribologii

Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
D9a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
D9b Aeromechanika pojazdu

Podstawy wibroakustyki
D10a Podstawy wibroakustyki
D10b Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11a Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji