Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Logistyka i spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27527929291
1Język obcy
184189292E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty kierunkowe2343010863184563451827212718718182
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu27327273
2Modelowanie systemów i procesów transportowych2731891893
3Systemy teleinformatyczne w transporcie18399993
4Inżynieria systemów transportowych18399993E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania18299992
6Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
18218182
7Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
91991
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów2751891895E
9Modele logistyczne w systemie eksploatacji
18499994E
10Technika smarownicza
18299992
11Regeneracja i recykling
18199991
12Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe270501351899189929018542136361827
1Transport w logistyce2721891892
2Systemy logistyczne2731891893E
3Zarządzanie logistyką18199991
4Projektowanie i optymalizacja sieci logistycznych18299992
5Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw18299992
6Modele ekonometryczne w logistyce18399993E
7Informatyczne wspomaganie w logistyce i spedycji2729189182
8Technologia usług spedycyjnych18299992
9Zagadnienia formalno-instytucjonalne w spedycji18199991
10Praca przejściowa55
11Logistyka zwrotna
2731891893E
12Rynek usług logistycznych
18199991
13Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
18299992
14Seminarium dyplomowe18218182
16Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe18518185
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie18518185E
Razem5499024345633614418722745183630117918185430549541830
549198216135
Egzaminy8341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Modele logistyczne w systemie eksploatacji
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Logistyka zwrotna
C11a Logistyka zwrotna
C11b Zapasy i magazynowanie w systemach logistycznych

Rynek usług logistycznych
C12a Rynek usług logistycznych
C12b Logistyka międzynarodowa

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
C13a Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
C13b Centra logistyczne w łańcuchach dostaw