Wydział Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji          Specjalność: Zarządzanie mediami elektronicznymi
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Zsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne45545152152151
1Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
30430152152E
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty podstawowe1351160601560601511
1Symulacja i prognozowanie604303030304
2Zaawansowane technologie informacyjne7573030153030157E
CPrzedmioty kierunkowe5854527015451051203010515306015171654575601528
1Strategie zarządzania przedsiębiorstwem907453015301521515155E
2Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych60530301515315152
3Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie (ERP, MRP, PLM)7563015303015306
4Rozwój i wdrażanie innowacji75630151515301515156E
5Systemy eksploatacji (TPM) i recykling maszyn7563015303015306
6Metody i narzędzia jakości9074530154530157E
7Zaawansowane systemy pomiarowe604303030304
8Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami604303030304
DPrzedmioty specjalnościowe180294515901515451590151529
1Obróbka dźwięku z elementami akustyki302151515152
2Rejestracja obrazów i animacje komputerowe 3D753156015603E
3Obróbka obrazu i efekty specjalne452153015302
4Projekt dyplomowy II15115151
5Seminarium dyplomowe II15215152
6Praca dyplomowa1919
Razem945904515901515165309075153016515457560153045151590151530
945375375195
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
A1a Język angielski
A1b Język francuski
A1d Język niemiecki
A1e Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne