Wydział Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji          Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Zsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27527929291
1Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
184189292E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty kierunkowe35145162927637218639183691799274536928
1Strategie zarządzania przedsiębiorstwem5472718918929995E
2Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych3651818993992
3Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie (ERP, MRP, PLM)45618918189186
4Rozwój i wdrażanie innowacji45618999189996E
5Systemy eksploatacji (TPM) i recykling maszyn45618918189186
6Metody i narzędzia jakości54727189271897E
7Zaawansowane systemy pomiarowe364181818184
8Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami364181818184
CPrzedmioty specjalnościowe10829361827273618272729
1Kontroling procesów i analiza ryzyka2729999992
2Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych363181818183E
3Foresight technologiczny i public relations2729999992
4Projekt dyplomowy II91991
5Seminarium dyplomowe II92992
6Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe8111363693636911
1Symulacja i prognozowanie364181818184
2Zaawansowane technologie informacyjne45718189181897E
Razem567902343627117108459918544593099927453693036918272730
567225225117
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
A1a Język angielski
A1b Język francuski
A1d Język niemiecki
A1e Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne