Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne756453015303152151
1Język angielski30330151152E
2Propedeutyka pracy naukowej15115151
3Psychologia negocjacji i kierowanie zespołem15115151
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty podstawowe15012604515151545301515151015152
1Problemy społeczne i zawodowe informatyki15115151
2Algorytmy decyzyjne i teoria złożoności302151515152
3Metrologia informatyczna302151515152
4Zarządzanie projektami informatycznymi4551515151515155E
5Prawo i ekonomia
302151515152
CPrzedmioty kierunkowe480371801522560751590301790120301815152
1Modelowanie i symulacja453153015303
2Zaawansowane techniki programowania obiektowego6051530151530155E
3Akwizycja i analiza danych doświadczalnych4551515151515155E
4Metody komputerowego wspomagania w bioinżynierii302151515152
5Wirtualizacja w systemach informatycznych302151515152
6Techniki multimedialne453153015303
7Symulacja komputerowa systemów ciągłych i dyskretnych302151515152
8Technologie internetowe302151515152
9Projekt zespołowy30430304
10Ochrona własności intelektualnej dla informatyków302151515152
11Przedmiot wybieralny 1
453153015303
12Przedmiot wybieralny 2
302151515152
13Przedmiot wybieralny 3
302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe21035309060303060830603027
14WYBIERALNE BLOKI: A) Sieci komp. i b. d., B) Sys. CAD i prz. obr., C) Sys. mob. i inter.
1801430906030608E30606
15Seminarium dyplomowe30230302
16Praca dyplomowa1919
Razem915903090603012045151054545301353060120303015153015603030
915375375165
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A4a Wychowanie fizyczne
A4b Rehabilitacja
A4c Wychowanie zdrowotne

Prawo i ekonomia
B51 Elementy prawa dla informatyków
B52 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw informatycznych

Przedmiot wybieralny 1
C111 Metody symboliczne w obliczeniach naukowo-technicznych
C112 Zaawansowane metody obliczeniowe

Przedmiot wybieralny 2
C121 Metoda elementów skończonych II
C122 Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Przedmiot wybieralny 3
C131 Komputerowa symulacja procesów przepływowo-cieplnych
C132 Numeryczna wymiana ciepła

WYBIERALNE BLOKI: A) Sieci komp. i b. d., B) Sys. CAD i prz. obr., C) Sys. mob. i inter.
D141A Zaawansowane sieci komputerowe
D141B Zaawansowane modelowanie bryłowe
D141C Systemy mobilne i wbudowane
D142A Projektowanie sieci komputerowych
D142B Rendering i animacja w systemach CAD
D142C Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych
D143A Zarządzanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych
D143B Modelowanie powierzchniowe
D143C Programowanie systemów wbudowanych
D144A Zaawansowane bazy danych
D144B Zaawansowane przetwarzanie i analiza obrazu
D144C Inteligentne systemy interaktywne
D145A Programowanie i optymalizacja baz danych
D145B Akwizycja i przetwarzanie danych multimedialnych
D145C Systemy stereowizyjne i rzeczywistość wirtualna