Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa          Specjalność: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 07-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3602313521015603015875307302603603
1SI-1 Wychowanie fizyczne60260301301
2SI-1 Język obcy1208120302302302302
3SI-1 Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4SI-1 Technologia informacyjna302151515152
5SI-1 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
6SI-1 Zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwo pracy i ergonomia15115151
7SI-1 Ekonomia30230302
8przedmioty humanistyczne I
30330303
9przedmioty humanistyczne II
30230302
BPrzedmioty podstawowe75063270165255601057515216060303017453013513454530915303
10SI-1 Matematyka12011606045307E15304E
11SI-1 Wybrane działy matematyki stosowanej60415153015152302
12SI-1 Fizyka6073015153015157E
13SI-1 Techniki komputerowe w technologii i inżynierii chemicznej30230302
14SI-1 Podstawy chemii607303030307E
15SI-1 Chemia nieorganiczna304151515154E
16SI-1 Chemia organiczna90830154530155E453E
17SI-1 Chemia analityczna453153015303
18SI-1 Chemia fizyczna9064515301515303E303E
19SI-1 Metody badania związków chemicznych15115151
20chemia przedmioty wybieralne
150101513530230215454302
CPrzedmioty kierunkowe12009152522510515270601513045675451530156060159030181954515601523105751590152345155
21SI-1 Grafika inżynierska45445454
22SI-1 Elektrotechnika i elektronika302151515152
23SI-1 Materiałoznawstwo i korozja30230302
24SI-1 Inżynieria środowiska30230302
25SI-1 Podstawy inżynierii produktu30230302
26SI-1 Procesy przepływowe4551515151515155E
27SI-1 Procesy cieplne4531515151515153E
28SI-1 Termodynamika procesowa60415151515151515154E
29SI-1 Termodynamika techniczna303151515153E
30SI-1 Kinetyka procesowa6053015153015155E
31SI-1 Procesy dyfuzyjno-kinetyczne6043015153015154E
32SI-1 Procesy destylacyjne4541515151515154E
33SI-1 Procesy suszarnicze4541515151515154E
34SI-1 Technologia chemiczna604451545154E
35SI-1 Podstawy zarządzania jakością15115151
36SI-1 Inżynieria reaktorów chemicznych6053015153015155E
37SI-1 Maszynoznawstwo90730303015151531515154E
38SI-1 Aparatura Chemiczna6041530151530154E
39SI-1 Podstawy automatyki i miernictwa przemysłowego302151515152
40SI-1 Podstawy bioinżynierii302151515152
41SI-1 Programowanie w inżynierii chemicznej302151515152
42przedmioty ogólnotechniczne (wyb)
60460302151151
43wybrane zagadnienia inżynierii chemicznej
21015901201524534530530455
44SI-1 Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe19517604530603030415301541515459
45SI-1_46_IOZE - Odnawialne źródła energii604303030304E
46SI-1_47_IOZE Techniki pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii303151515153
47SI-1_48_IOZE Instalacje z odnawialnymi źródłami energii6041530151530154
48przedmioty wybieralne specjalnościowe
45645456
EPrzedmioty związane z dyplomami1516151516
49SI-1_IOZE – Seminarium dyplomowe15115151
50SI-1 Praca dyplomowa1515
Razem252021099060040590300135180105151530165907530301201051503030105120603090303022510545601530135754512030306015156030
2520315360405435450405150
Egzaminy22334444
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne II
A1a SI-1_06a Organizacja i zarządzanie
A1b SI-1_06b Komunikacja interpersonalna
A1c SI-1_06c Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A1d SI-1_06d Podstawy marketingu
A1e SI-1_06e Strategia rozwoju firmy
A1f SI-1_06f - Zarządzanie strategiczne
A1g SI-1_06g - Socjologia
A1h SI-1_06h - Efektywne zarządzanie czasem
A1i SI-1_06j - Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A1j SI-1_06l - Trening twórczego myślenia
A1k SI-1_06m - Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1l SI-1_06n - Encyklopedia prawa
A1m SI-1_06o - Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A1n SI-1_06p - Zarządzanie i marketing
A1o SI-1_06r - Historia chemii
A1p SI-1_06s - Historia przemysłu naftowego w Polsce
A1q SI-1_06t - Muzyczny kanon chemika
A1r SI-1_06k - Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej

przedmioty humanistyczne I
A5a SI-1_05a Filozofia
A5b SI-1_05b Etyka

chemia przedmioty wybieralne
B1 SI-1_20n wybrane metody badania zwiazków chemicznych
B1a SI-1_20a - Chemia organiczna nitrozwiązków
B1b SI-1_20b Reakcje kondensacji i przegrupowania w chemii organicznej
B1d SI-1_20d - Metody badania związków nieorganicznych
B1e SI-1_20e - Fizykochemia układów jedno i wieloskładnikowych
B1f SI-1_20f - Koloidy i elektrochemia
B1g SI-1_20g - Podstawowe procesy w chemii nieorganicznej
B1h SI-1_20h - Analiza jakościowa związków nieorganicznych
B1i SI-1_20i - Nowoczesne metody analizy żywności
B1j SI-1_20j Nowoczesne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska
B1k SI-1_20k Nowoczesne techniki analityczne w laboratoriach naukowych i przemysłowych
B1m SI-1_20m Podstawy chemii metaloorganicznej
B21 SI-1_20o Określanie struktury związków chemicznych metodami instrumentalnymi
B22 SI-1 Bibliografia i bazy danych w pigułce

przedmioty ogólnotechniczne (wyb)
C1 SI-1 Rachunek operatorowy
C1a SI-1_41b - Aparatura procesowa
C1d SI-1_41i Zarys wytwarzania funkcjonalnych materiałów inżynierskich
C2 SI-1 Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych
C3 SI-1 Statystyka praktyczna
C45 SI-1_41j Integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy oraz wybrane narzędzia jakościowe.
C47 SI-1(w) AutoCAD 2D
C49 SI-1(w) Procesy mikrobiologiczne

wybrane zagadnienia inżynierii chemicznej
C1a SI-1_423a Bezpieczeństwo procesowe
C1c SI-1_42c - Procesy oczyszczania cieczy
C1d SI-1_42d - Kinetyka procesowa laboratorium
C1e SI-1_42e - Termodynamika procesowa laboratorium
C1f SI-1_42b - Podstawy reologii
C1f SI-1_43a Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
C1h SI-1_44a Obliczenia symulacyjne procesów inżynierii chemicznej
C1j SI-1_45b - Analiza nieliniowa procesów z reakcją chemiczną
C1k SI-1_42a - Procesy przenoszenia w układach rozproszonych
C1m SI-1_42f Laboratorium z inżynierii chemicznej I
C1o SI-1_44d Kinetyka procesowa
C46 SI-1_ASPEN I
C51 SI-1(w) Wprowadzenie do systemu ANSYS
C52 SI-1_44c Laboratorium z inżynierii chemicznej II

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1a SI-1_50e Procesy wytwarzania nanomateriałów
D1b SI-1_49a_IOZE Nowe kierunki w budowie wymienników ciepła i podstawy ich projektowania
D1d SI-1_49d_IOZE - Rozwój zrównoważony
D48 SI-1(w) Procesy fluidyzacyjne
D50 SI-1(w) Automaty komórkowe w inżynierii chemicznej