Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 08-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1712168994141844181841821821843695
1Trening osobowości
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe7111003067220781459996452718138136361822364518157263361824549361818992
1Teoria sygnałów18399993
2Miernictwo dynamiczne18299992
3Podstawy automatyki2741891894
4Dynamika układów zautomatyzowanych2739999993E
5Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny2741891894
6Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń365918991895E
7Sterowanie procesami przepływowo-cieplnymi18299992
8Podstawy robotyki2749999994
9Elementy i układy sterowania robotów2739999993
10Teoria mechanizmów i maszyn2749999994E
11Elektrotechnika2749999994
12Elektronika18399993
13Mikrokontrolery w automatyce2739189183
14Napędy elektryczne18299992
15Mechanika ogólna547272718185E992
16Wytrzymałość materiałów365189918995E
17Sterowanie procesami ciągłymi2749999994E
18Sterowanie procesami dyskretnymi2739999993
19Wspomaganie decyzji2769999996E
20Symulacja i prognozowanie2739189183
21Metody i środki wytwarzania45627181894992
22Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych2749999994E
23Metrologia techniczna2739189183
24Automatyzacja systemów wytwarzania18299992
25Sterowanie i automatyzacja maszyn18299992E
26Modelowanie i optymalizacja systemów18299992
27Roboty i manipulatory wspomagające funkcje człowieka18299992
28Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe952936279518362791251817
1Sterowanie maszyn i urządzeń transportowych18399993
2Programowalne systemy sterowania maszyn18399993
3Diagnostyka i monitoring maszyn18399993
4Systemy zdalnego sterowania18399993
5Seminarium dyplomowe18218182
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe45060216811890271863361892054279913181896549279913992189276
1Matematyka9014454527279E18185E
2Fizyka366189918996
3Podstawy termodynamiki18299992
4Podstawy mechaniki płynów i aerodynamiki2731891893
5Materiałoznawstwo18399993
6Technologie informacyjne18299992
7Podstawy informatyki18299992
8Systemy komputerowego wspomagania3649279274
9Algorytmy, struktury danych i techniki programowania2749189184
10Komunikacja komputerowa2749189184E
11Wybieralne - maszyny
2741891894E
12Wybieralne - konstrukcja maszyn
45527991893992
13Wybieralne - dokumentacja konstrukcji
18299992
14Wybieralne - produkcja
2739999993
15Wybieralne - eksploatacja maszyn
18299992
Razem1427210626252252180774086541818943011772189930995436369309027452727930811863362730909632730631892751830
1427189225234225225189140
Egzaminy14232232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Trening osobowości
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A2a Język angielski
A2b Język niemiecki
A2c Język francuski
A2d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne - maszyny
D11a Maszynoznawstwo
D11b Systemy maszynowe

Wybieralne - konstrukcja maszyn
D12a Podstawy konstrukcji maszyn
D12b Elementy i podzespoły mechaniczne w robotyce

Wybieralne - dokumentacja konstrukcji
D13a Dokumentacja techniczna
D13b Graficzny zapis konstrukcji

Wybieralne - produkcja
D14a Zarządzanie produkcją
D14b Podstawy technicznego przygotowania produkcji

Wybieralne - eksploatacja maszyn
D15a Podstawy eksploatacji maszyn
D15b Badania trwałości i niezawodności maszyn