Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne457182792921893
1Język obcy
184189292E
2Zarządzanie produkcją, usługami i personelem18218182
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty podstawowe819542727276273
1Metody elementów skończonych18299992
2Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej364181818184
3Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur91991
4Wybieralne-IB
91991
5Wybieralne-IIB
91991
CPrzedmioty kierunkowe1802290945365491818132718187992
1Kształtowanie struktury i własności materiałów366189918996E
2Zaawansowane metody badania materiałów3641818992992
3Projektowanie materiałów i technologii materiałowych546183691839183
4Materiał i środowisko91991
5Wybieralne-IC
18299992
6Wybieralne-IIC
18299992
7Wybieralne-IIIC
91991
DPrzedmioty specjalnościowe2435211754274536189996327189181892725
1Tworzywa i kompozyty polimerowe18399993E
2Tworzywa i kompozyty ceramiczne18399993E
3Kompozyty metalowe18299992
4Materiały narzędziowe18299992
5Nowoczesne metody spiekania91991
6Specjalne metody odlewania2729189182
7Metody optymalizacji w materiałoznawstwie18299992
9Praca przejściowa55
10Wybieralne-ID
18299992
11Wybieralne-IID
18299992
12Wybieralne-IIID
18299992
13Wybieralne-IVD
18299992
14Wybieralne-VD
18299992
15Wybieralne-VID
91991
15Praca dyplomowa1919
16Seminarium dyplomowe18218182
Razem549901175427451171836272793011794536930459182730
54923421699
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A3a Wychowanie fizyczne
A3b Rehabilitacja
A3c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne-IB
B1a Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów
B1b Reologia

Wybieralne-IIB
B1a Najlepsze dostępne techniki
B1b Negocjacje i zawieranie kontraktów

Wybieralne-IC
C5a Nowoczesne metody kształtowania plastycznego
C5b Nowoczesne metody obróbki cieplnej
C5c Inżynieria warstwy wierzchniej

Wybieralne-IIC
C6a Obróbka cieplno - plastyczna
C6b Zaawansowane metody obróbki ubytkowej
C6c Własności eksploatacyjne materiałów narzędziowych

Wybieralne-IIIC
C17a Zarządzanie jakością i dokumentowanie
C17b Procedury zapewnienia jakości

Wybieralne-IID
D4 Specjalne metody spajania
D12b Technologia cięcia termicznego

Wybieralne-ID
D10a Stopy techniczne do specjalnych zastosowań
D10b Nadstopy

Wybieralne-IIID
D14a Wytwarzanie proszków i włókien
D14b Wytwarzanie kompozytów

Wybieralne-IVD
D16a Fraktografia
D16b Mikroanaliza

Wybieralne-VD
D18a Materiały biomedyczne i biomimetyczne
D18b Materiały dla elektrotechniki i elektroniki

Wybieralne-VID
D20a Nanomateriały
D20b Ogniwa fotowoltaiczne