Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Gospodarka przestrzenna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0004semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne2701530195153015901530930130115454
1Mediacje303151515153
2Język obcy1205120603301301
3Wychowanie fizyczne60260301301
4Technologie informacyjne30230302
5Podstawy geologii303151515153
BPrzedmioty podstawowe43538195904560459060304521751515601430153
1Matematyka606303030306E
2Ekonomia454301530154E
3Geografia ekonomiczna453301530153E
4Historia urbanistyki454301530154
5Rysunek techniczny30330303
6Fizyka454301530154
7Grafika inżynierska30330303
8Socjologia454301530154
9Statystyka453153015303
10Rysunek planistyczny45445454
CPrzedmioty kierunkowe1890136940305604554090304530151504530752615060151052619515135302951101953060609
1GIS-analizy przestrzenne303151515153
1Podstawy gospodarki przestrzennej605303030305E
1Systemy informacji przestrzennej303151515153
1BLOK TEMATYCZNY WIŚ
2259120307512030759
1BLOK TEMATYCZNY WIL
2259903010590301059
1Kartografia społeczno-ekonomiczna454252025204
1Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast45445454
1Systemy informacji o terenie302151515152
2Geodezja i kartografia756304530456E
3Prawoznawstwo604303030304
5Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią6053015153015155
6Miejska i wiejska infrastruktura techniczna756304530456E
7Systemy transportowe303151515153E
8Budownictwo605303030305E
10Planowanie przestrzenne9063030303030306E
11Gospodarka nieruchomościami454301530154
12Infrastruktura transportowa605303030305E
13Infrastruktura wodno-ściekowa6053015153015155E
14Infrastruktura przeciwpowodziowa6053015153015155E
15Gospodarowanie odpadami303151515153
16Planowanie infrastruktury technicznej605303030305E
17Planowanie infrastruktury transportowej605303030305E
18Projektowanie urbanistyczne454153015304
19Architektura krajobrazu605303030305E
21Podstawy geomorfologii454301530154
23Kształtowanie przestrzeni publicznej302151515152
24Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych302151515152
26Oceny oddziaływania na środowisko454301530154E
27Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego604303030304
28Ekonomika miast i regionów605303030305E
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem255202018055201805520
1Ochrona własności intelektualnej20220202
2Praca dyplomowa1801518018015
2Seminarium55355553
Razem301021011857701201355852151051504530453016575606030301809030753016510515105301951513530295110195308024021530
3010375390375390345600535
Egzaminy172244311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


BLOK TEMATYCZNY WIL
C1a Efektywnośc inwestycji i systemów transportowych
C1b Komunikacja zbiorowa
C1c Transport w planowaniu miast
C1d Transport w planowaniu regionalnym
C1e Uwarunkowania przestrzenne planowania transportu
C1f Transport a rozwój zrównoważony

BLOK TEMATYCZNY WIŚ
C1a Efektywność iwenstycji wodnych
C1b Efektywność systemów wodno-ściekowych
C1c Gospodarowanie odpadami w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C1d Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim
C1e Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C1f Uwarunkowanie przestrzenne inwestycji wodnych oraz komunalnych
C1g warunki równoważenia rozwoju w gospodarowaniu wodami