Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne345157521060602602156030430304452151
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301601302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Moduły wybieralne IV
30230302
7Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie45245452
BPrzedmioty podstawowe79572382165118755513560753015287545545101797602317601515815152
1Matematyka I605303030305
2Fizyka6063015153015156E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna30330303
6Geometria wykreślna301151515151
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
9Hydrologia i meteorologia30215510155102E
10Informatyczne podstawy projektowania606154515456
11Mechanika techniczna303151515153E
12Materiałoznawstwo3032282283
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów I302151515152
16Termodynamika techniczna606303030306E
17Hydrologia454301530154E
18Mechanika budowli454301530154E
19Ekonomika środowiska302151515152
CPrzedmioty kierunkowe133510652210512360315210604530114515303091173063451913515301206030120105902645456011
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4541515151515154
1Geologia i geofizyka inżynierska4541515151515154E
3Podstawy budownictwa454301530154E
4Systemy informacji o terenie30230302
5Urządzenia elektryczne i mechaniczne4531515151515153
6Mechanika gruntów7563015303015306E
7Geotechniczne badania polowe301121812181
8Geomorfologia rzek453301530153
9Gospodarka wodna606303030306E
10Hydraulika stosowana4531515151515153
11Wodociągi i kanalizacje454153015304E
12Geotechnika i fundamentowanie756304530456E
13Inżynieria wodna606303030306E
14Konstrukcje betonowe6063015153015156E
16Materiały budowlane30230302
17Systemy informacji przestrzennej30230302
18Moduły wybieralne V
60460604
19Instalacje sanitarne454153015304E
20Budowle hydrotechniczne ziemne455153015305E
21Gospodarka odpadami453301530153E
22Rekultywacja terenów zdegradowanych454301530154
23Zabudowa zlewni potoków górskich454301530154E
24Moduły wybieralne VI
90690906
25Melioracje i odwodnienia454153015304E
26Raporty ocen oddziaływania na środowisko15115151
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
28Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyka zawodowa16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem18017150301503017
1Seminarium dyplomowe
30230302
2Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
Razem2815211112948024113537046013512075301530135150354510301571355330303017760786030311351530120603018012090302104525030
2815375375405405360390505
Egzaminy233434441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5d Historia filozofii
A5e Religioznawstwo
A5e Komunikacja interpersonalna
A5f Metodyka studiowania
A5f Informacja naukowo-techniczna
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego

Moduły wybieralne IV
A6a Regionalne problemy geologiczno-geotechniczne
A6b Regionalne problemy inżynierii i gospodarki wodnej

Moduły wybieralne V
C18a Hydrologia inżynierska
C18b Konstrukcje metalowe
C18c Strength of materials
C18d Wytrzymałość materiałów II
C18e Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi

Moduły wybieralne VI
C24a Computer methods in water and geotechnical engineering
C24c Metody komputerowe w inżynierii wodnej i geotechnice
C24d Osłona hydrologiczna i system ostrzeżeń
C24e Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej
C24f Urban surface runoff control
C24g Wzmacnianie podłoża gruntowego
C24h Zagrożenie i ochrona przed powodzią

Moduły wybieralne VII
C28a Dynamika i stan wód w zlewniach
C28b Inżynieria geotechniczna
C28c Komputerowe wspomaganie projektowania
C29 Geofizyka

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Geoinżynieria
E1b Seminarium dyplomowe-Hydrotechnika