Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe135107515153015151543015155301
1Statystyka i bezpieczeństwo w inżynierii wodnej4541515151515154E
3Mechanika skał302151515152
4Planowanie przestrzenne30130301
5Zarządzanie środowiskiem303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe7355645025151523019525151102521015752545456
1Alternatywne źródła energii302151515152
1Systemy gospodarki wodnej302151515152
3Mosty i budowle podziemne302151515152
4Roboty ziemne302151515152
5Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych4531515151515153E
6Statecznośc skarp i stoków302151515152
7Chemia środowiska303151515153E
8Monitoring środowiska30315105151053E
9Przyrodnicze uwarunkowania inżynieii rzecznej302151515152
10Moduły wybieralne I
60460604
11Technologia i organizacja robót budowlanych i instalacyjnych453301530153
12Eksploatacja obiektów i urządzeń wodnych302151515152E
13Regulacja i utrzymanie rzek454153015304E
14Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja30430304
15Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych304151515154E
16Elektrownie wodne302151515152
17Moduły wybieralne II
90690906
18Moduły wybieralne III
906454545456
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem24022210302103022
1Seminarium dyplomowe
30230302
2Praca Dyplomowa magisterska2102021021020
Razem128590735553015260190210551512530240151590302854519030
1285405360520
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
C10a Geotechnika w drogownictwie
C10c Mechanics of hydraulic structures
C10d Soil-structure interaction
C10e Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowisk
C10f Hydrauliczne projektowanie budowli wodnych
C10g Computer methods in river engineering
C18a Monitoring geotechniczny

Moduły wybieralne II
C17a Dokumentowanie geotechniczne
C17b Konstrukcje współpracujące z gruntem
C17c Fundamentowanie w warunkach specjalnych
C17d Hydrologia stosowana
C17e Hydrauliczne projektowanie budowli komunikacyjnych
C17f Decision making in water management

Moduły wybieralne III
C18a Stateczność liniowych konstrukcji podziemnych
C18b Specjalne konstrukcje geotechniczne
C18c Zarządzanie zasobami wodnymi
C18d Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
C18e Computer aided design

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Geoinżyniera
E1b Seminarium dyplomowe-Hydrotechnika