Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 13-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3669279292992
1Podstawy prawa gospodarczego91991
2Język obcy
184189292E
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty podstawowe9011454536368993
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna18399993E
3Wytrzymałość II
18299992E
4Mechanika płynów II
18299992
5Wymiana ciepła II
18299992
CPrzedmioty kierunkowe1711872452727181895361818181018993
1Podstawy konstrukcji maszyn18299992
2Optymalizacja konstrukcji
18299992
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn91991
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji91991
5Nowoczesne materiały inżynierskie18299992
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów91991
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania2731891893
8Zarządzanie produkcją18199991
9Termodynamika II
18299992
10Konstrukcje i materiały
91991
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
91991
12Problemy technologii i eksploatacji
91991
DPrzedmioty specjalnościowe2705513599181872369155454915991825
1Budowa samochodów274999993E91
2Budowa ciągników i pojazdów terenowych18299992
3Diagnostyka samochodów18399993E
4Technologia samochodów18218182
5Silniki spalinowe18299992
6Drgania w samochodach91991
7Systemy bezpieczeństwa18299992
8Teoria ruchu samochodu18299992E
9Mechatronika silnika18299992
10Urządzenia wspomagające w samochodach18299992
11Dynamika układów napędowych18199991
12Praca przejściowa55
13Praca dyplomowa1919
13Problemy ekologiczne motoryzacji18299992
14Kierowalność i stateczność
18199991
15Eksploatacja II
18199991
16Seminarium dyplomowe18418184
Razem56790135991818126455499309918721827303691891830
56724323490
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A3a Wychowanie fizyczne
A3b Rehabilitacja
A3c Wychowanie zdrowotne

Wytrzymałość II
B5a Analiza wytrzymałości konstrukcji
B5b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
B7a Mechanika płynów
B7b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
B9a Wymiana ciepła i masy
B9b Wymiana ciepła i wymienniki

Optymalizacja konstrukcji
C2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
C2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
C10a Termodynamika współczesna
C10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
C12a Metody optymalnego kształtowania
C12b Metody projektowania materiałów współczesnych
C12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
C15a Biopomiary
C15b Ciecze nienewtonowskie
C15c Wibroakustyka - M1
C15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
C19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
C19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
C19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Kierowalność i stateczność
D14a Kierowalność i stateczność
D14b Komputerowe wspomaganie

Eksploatacja II
D16a Materiały eksploatacyjne
D16b Bezpieczeństwo ruchu