Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 13-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3669279292992
1Podstawy prawa gospodarczego91991
2Język obcy
184189292E
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty podstawowe9011454536368993
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna18399993E
3Wytrzymałość II
18299992E
4Mechanika płynów II
18299992
5Wymiana ciepła II
18299992
CPrzedmioty kierunkowe1711872452727181895361818181018993
1Podstawy konstrukcji maszyn18299992
2Optymalizacja konstrukcji
18299992
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn91991
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji91991
5Nowoczesne materiały inżynierskie18299992
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów91991
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania2731891893
8Zarządzanie produkcją18199991
9Termodynamika II
18299992
10Konstrukcje i materiały
91991
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
91991
12Technologia maszyn
91991
DPrzedmioty specjalnościowe270551354595491863279991563183615991825
1Rachunek macierzowy i tensorowy w mechanice komputerowej18299992
2Praktyka programowania3641818992992
3Stateczność i optymalne kształtowanie konstrukcji2741891894E
4Wibroakustyka i wibroizolacja maszyn2749999994E
5Płyty i powłoki2731891893
6Modelowanie konstytutywne materiałów2731891893E
7Modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia18299992E
8Praca przejściowa55
9Systemy komputerowej analizy konstrukcji91991
10Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji i materiałów91991
11Zaawansowane problemy MKM
543272727273
12Seminarium dyplomowe18418184
13Praca dyplomowa1919
Razem567901354595491811772271893010836185418303699991830
56724323490
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A3a Wychowanie fizyczne
A3b Rehabilitacja
A3c Wychowanie zdrowotne

Wytrzymałość II
B5a Analiza wytrzymałości konstrukcji
B5b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
B7a Mechanika płynów
B7b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
B9a Wymiana ciepła i masy
B9b Wymiana ciepła i wymienniki

Optymalizacja konstrukcji
C2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
C2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
C10a Termodynamika współczesna
C10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
C12a Metody optymalnego kształtowania
C12b Metody projektowania materiałów współczesnych
C12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
C15a Biopomiary
C15b Ciecze nienewtonowskie
C15c Wibroakustyka - M1
C15d Wibroakustyka - M3

Technologia maszyn
C19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
C19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
C19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Zaawansowane problemy MKM
D11a Dynamika układu człowiek - maszyna
D11b Biomechanika i biomateriały
D11c Metody ewolucyjne w optymalizacji konstrukcji
D11d Programowanie obiektowe
D11e Obiektowo orientowane modelowanie systemów mechanicznych