Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja i niezawodność w transporcie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 18-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27527929291
1Język obcy
184189292E
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty podstawowe18518185
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie18518185E
CPrzedmioty kierunkowe2343010863184563451827212718718182
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu27327273
2Modelowanie systemów i procesów transportowych2731891893
3Systemy teleinformatyczne w transporcie18399993
4Inżynieria systemów transportowych18399993E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania18299992
6aZastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
18218182
7aWspółczesne materiały konstrukcyjne
91991
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów2751891895E
9aEksploatacja techniczna
18499994E
10aTechnika smarownicza
18299992
11aRegeneracja i recykling
18199991
12aBezpieczeństwo transportu drogowego
18199991
DPrzedmioty specjalnościowe27050126451836459929036927921279992727
1Modelowanie systemów zrównoważonego transportu18299992E
2Transport multimodalny18299992
3Badania eksploatacyjne18299992
4Systemy zarządzania bezpieczeństwem18199991
5Budowa środków transportu masowego18218182
6Zarządzanie infrastrukturą transportu18299992
7Optymalizacja kosztów w transporcie18299992
8Informatyczne wspomaganie procesów eksploatacji18299992
9Transport materiałów niebezpiecznych18199991
10Modelowanie w niezawodności i diagnostyce2729999992
Przedmiot wybieralny I
2729999992E
Przedmiot wybieralny II
18299992
Przedmiot wybieralny III
18299992E
14Praca przejściowa55
15Seminarium dyplomowe18218182
16Praca dyplomowa1919
Razem5499012645183645722745182793011795492793045999272730
549198225126
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
C6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
C6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Współczesne materiały konstrukcyjne
C7a Współczesne materiały konstrukcyjne
C7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
C9a Eksploatacja techniczna
C9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
C10a Technika smarownicza
C10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
C11a Regeneracja i recykling
C11b Technologia regeneracji części i zespołów

Bezpieczeństwo transportu drogowego
C12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
C12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Przedmiot wybieralny I
D11a Ekologiczne środki transportu
D11b Energochłonność systemów transportowych

Przedmiot wybieralny II
D12a Procesy zużycia w środkach transportu
D12b Zagadnienia tribologiczne w transporcie

Przedmiot wybieralny III
D13a Certyfikacja i ekspertyzy techniczne
D13b Wartościowanie środków transportu