Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 24-06-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1702168993181843618618218218414933
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy91991
7Ochrona własności intelektualnej8153531
BPrzedmioty kierunkowe70296324452255454454514369918845918181281363618254554991454451891918184
1Systemy transportu drogowego18299992
2Systemy transportu szynowego, morskiego i lotniczego2721891892
3Systemy transportu bliskiego18299992
4Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego18299992
5Infrastruktura transportu bliskiego18299992
6Organizacja i zarządzanie18299992
7Logistyka2759999995E
8Podstawy modelowania procesów transportowych18299992
9Telematyka w transporcie18299992
10Ekonomika transportu18299992
11Prawo transportowe91991
12Teoria i inżynieria ruchu pojazdów samochodowych18299992
13Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych18299992
14Bezpieczeństwo w transporcie18299992
15Pojazdy samochodowe18499994
16Środki transportu szynowego, lotniczego i morskiego2741891894
17Środki transportu bliskiego2749189184
18Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18299992
19Podstawy technik wytwarzania18299992
20Silniki do napędu środków transportu18299992
21Ergonomia i wzornictwo w transporcie18299992
22Ochrona środowiska w transporcie18299992
23Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu18299992
24Automatyka18399993
25Metrologia18299992
26Grafika inżynierska2749189184
27Podstawy konstrukcji maszyn54818999918949994E
28Podstawy projektowania środków transportu18218182
29Mechatronika18299992
30Podstawy eksploatacji maszyn2759999995E
31Podstawy niezawodności
18399993
32Diagnostyka techniczna środków transportu18299992
33Metody i urządzenia do badań diagnostycznych92992
34Techniki smarownicze w transporcie
18299992
35Nanotechnologie w tribologii
18299992
36Praktyki55
CPrzedmioty specjalnościowe18542729181841272792710369999999141823
1Urządzenia dźwigowo-przeładunkowe2749999994E
2Techniki bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego18299992
3Inźynieria środowiska transportowego18499994E
4Ustroje nośne18399993E
5Maszyny drogowe i budowlane18299992
6Techniki magazynowania18299992
7Wybrane zagadnienia projektowania urządzeń transportowych92992
8Automatyzacja maszyn i urządzeń transportu bliskiego18499994
9Eksploatacja dźwignic i przenośników18299992
10Seminarium dyplomowe18218182
11Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe378511898172364527991254279916541827181618939992992
1Matematyka7212363627187E9185E
2Badania operacyjne18399993
3Fizyka2741891894E
4Informatyka18399993
5Systemy bazodanowe2729189182
6Nauka o materiałach2739999993
7Mechanika ogólna3671899993994E
8Wytrzymałość materiałów365189918995E
9Aeromechanika pojazdu
18299992
10Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn
18299992
11Podstawy klimatyzacji środków transportu
18299992
12Elektrotechnika i elektronika2729999992
13Ekonomia91991
14Psychologia transportu91991
15Technologie informacyjne18299992
Razem143521065323431510895301084554930126451818183099454518183099544518308127729363099963279930419189142130
1435216225225216225216112
Egzaminy12122241
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy niezawodności
B31a Niezawodność systemów
B31b Podstawy niezawodności

Techniki smarownicze w transporcie
B34a Materiały eksploatacyjne w transporcie
B34b Techniki smarownicze w transporcie

Nanotechnologie w tribologii
B35a Tribologia
B35b Nanotechnologie w tribologii

Aeromechanika pojazdu
D9a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
D9b Aeromechanika pojazdu

Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn
D10a Podstawy wibroakustyki
D10b Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11a Podstawy klimatyzacji środków transportu
D11b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji