Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Urbanistyka i transport
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: GPsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne92992
WF92992
BPrzedmioty podstawowe13510762237532215623224
2Teoria systemów15187871
3aKształtowanie i ochrona środowiska303151515153E
3bOchrona i kształtowanie środowiska miejskiego303151515153E
3cOchrona dziedzictwa kulturowego15187871
4aTeoria organizacji i zarządzania301151515151
4bZagadnienia społeczne, partycypacja społeczna, zarządzanie projektami15115151
CPrzedmioty kierunkowe3001912129301203914582153010513151
5Gospodarka przestrzenna UE15115151
6Marketing terytorialny3021515817151
7Polityka regionalna4542371587115153E
8aProcedury wykonywania dokumentów planistycznych451153015301
8bUwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego15115151
9Planowanie rozwoju miast13593879087230907E
10Modele w gospodarce przestrzennej15115151
DPrzedmioty specjalnościowe30025165151530757515153010601515301130154
11Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe15115151
12Oddziaływanie drgań od infrastruktury transportowej na otoczenie15115151
13Ochrona powierzchni na terenach górniczych15115151
14Smart cities - energooszczędne projektowanie miast302151515152
15Inżynieria wiatrowa301151515151
16BIM w infrastrukturze15115151
17Wizualizacja przestrzeni transportowej i urbanistycznej15215152
18Logistyka miejska w gospodarce przestrzennej303151515153E
19Inżynieria ruchu w obszarach miejskich15215152
20Plany zrównoważonej mobilności miejskiej303151515153E
21Planowanie transportu w terenach zdegradowanych/zamkniętych/rewitalizowanych303151515153E
22Historia urbanistyki współczesnej15215152E
23Techniki komputerowe w Gospodarce Przestrzennej15115151
24Morfologia urbanistyczna15115151
25Wiedza o architekturze i urbanistyce15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem4221424221
26Seminarium dyplomowe z elementami wiedzy o ochronie własności intelektualnej30130301
27Praca dyplomowa1220121220
FPrzedmioty wybieralne150134530753015759152152
28Przedmiot wybieralny - grupa 1
302151515152
29Przedmiot wybieralny - grupa 2
15215152
30Przedmiot wybieralny - grupa 3
15215152
31Przedmiot wybieralny - grupa 4
756156015606E
32Przedmiot wybieralny - język obcy
15115151
Razem9369045307519751151512030165453015157304597230
936398412126
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny - grupa 1
F1a Obsługa obszarów miejskich transportem publicznym
F33 Zasady kształtowania sieci ulic w obszarach miejskich

Przedmiot wybieralny - grupa 2
F1b Węzły przesiadkowe w planowaniu miasta
F34 Projektowanie infrastruktury drogowej

Przedmiot wybieralny - grupa 3
F3a Środowisko mieszkaniowe
F3b Zasady projektowania mieszkalnictwa

Przedmiot wybieralny - grupa 4
F5a Projektowanie urbanistyczne obszarów śródmiejskich
F5b Projektowanie urbanistyczne obszarów funkcjonalnych

Przedmiot wybieralny - język obcy
F7a Język obcy + el. j. zawodowego