Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Inżynieria Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 22-06-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne2251515301803030430230215303302302
1III Język angielski15010150302302302302302
2Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
755153030302151302
BPrzedmioty podstawowe1801245151051530215145330215115303
3III Termodynamika chemiczna15115151E
4III Nowe trendy w biotechnologii15115151E
5III Nowe trendy w technologii chemicznej15115151E
6III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359151051545330215115303
CPrzedmioty kierunkowe24016751651511514515460430153453
7III Procesy suszarnicze15115151E
8III Procesy adsorpcyjne30230302E
9III Kinetyka procesów heterogenicznych15115151E
10III Analiza nieliniowa15115151E
12Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453E
13Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30230302
14III Seminarium doktoranckie 130230151151
15III Seminarium doktoranckie 230230151151
16III Seminarium doktoranckie 330230151151
FPrzewód doktorski15215152
17Otwarcie przewodu doktorskiego - sem.5
18III Konsultacje promotorskie15115151
19Złożenie pracy doktorskiej - sem.711
20Obrona pracy doktorskiej - sem.8
Razem660451351513537530304571545445454591590730304579061530155
660105601351051059060
Egzaminy821212
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Etyka
A4 III Wprowadzenie do pedagogiki pracy szkoły wyższej
A8 III Metody dydaktyczne w laboratorium (asystowanie)
A34 III Publishing and Reviewing Scientific Papers

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1b III Egzergia procesów inżynierii chemicznej
C1e III Modelowanie jednoczesnego ruchu masy i ciepła
C1f III Modelowanie procesów w reaktorach chemicznych
C12 III Pompy i wentylatory
C27 III Odnawialne źródła energii
C28 III Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
C29 III Metody badań znacznikowych
C30 III Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej
C31 III Suszenie bioproduktów
C33 III Teoria chaosu
C35 III Termodynamika techniczna
C36 III Hydrodynamika reaktorów chemicznych
C37 III Symulacja numeryczna w inżynierii chemicznej
C38 III Teoria katastrof

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1b III Rheology of disperse system