Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Technologia Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 22-06-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne2251515301803030430230215303302302
1III Język angielski15010150302302302302302
2Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
755153030302151302
BPrzedmioty podstawowe1801245151051530215145330215115303
3III Termodynamika chemiczna15115151E
4III Nowe trendy w biotechnologii15115151E
5III Nowe trendy w technologii chemicznej15115151E
6III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359151051545330215115303
CPrzedmioty kierunkowe24016751651511513015360445154453
7III Metody eksperymentalne badań fizykochemicznych15115151E
8III Modelowanie molekularne15115151E
9III Nowoczesne metody syntez15115151E
10III Alternatywne procesy technologiczne15115151E
11III Nowoczesne materiały polimerowe15115151E
12Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
13Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30230302
14III Seminarium doktoranckie 130230151151
15III Seminarium doktoranckie 230230151151
16III Seminarium doktoranckie 330230151151
FPrzewód doktorski15215152
17Otwarcie przewodu doktorskiego - sem.5
18III Konsultacje promotorskie15115151
19Złożenie pracy doktorskiej - sem.711
20Obrona pracy doktorskiej - sem.8
Razem660451351513537530304571545430454581590745304589061530155
660105601201051209060
Egzaminy82123
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Etyka
A4 III Wprowadzenie do pedagogiki pracy szkoły wyższej
A8 III Metody dydaktyczne w laboratorium (asystowanie)
A34 III Publishing and Reviewing Scientific Papers

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1a III Applied Photochemistry
C1b III Dioxins in Environment and Industry
C1c III Modern Methods of Chromatography

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1a III Analityka barwników naturalnych
C1b III Fizykochemia układów nanocząsteczkowych
C1e III Nanostrukturalne katalizatory w technologii chemicznej
C1g III Podstawy fotochemii
C1i III Wybrane problemy z chemii ciała stałego
C1j III Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego w technologii polimerów
C1k III Zeolity - niezwykłe glinokrzemiany
C1n III Funkcjonalne układy molekularne
C22 III Nowoczesne Materiały dla Medycyny
C23 III Biochemia II
C27 III Odnawialne źródła energii
C28 III Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
C29 III Metody badań znacznikowych
C30 III Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej
C31 III Suszenie bioproduktów
C33 III Teoria chaosu