Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Aparatura i Instalacje Przemysłowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne275918929291
1Podstawy prawa gospodarczego91991
2Język obcy
184189292E
BPrzedmioty podstawowe9011454536368993
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna18399993E
3Wytrzymałość II
18299992E
4Mechanika płynów II
18299992
5Wymiana ciepła II
18299992
CPrzedmioty kierunkowe1711872452727181895361818181018993
1Podstawy konstrukcji maszyn18299992
2Optymalizacja konstrukcji
18299992
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn91991
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji91991
5Nowoczesne materiały inżynierskie18299992
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów91991
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania2731891893
8Zarządzanie produkcją18199991
9Termodynamika II
18299992
10Konstrukcje i materiały
91991
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
91991
12Problemy technologii i eksploatacji
91991
DPrzedmioty specjalnościowe2805614445363718543627157299271518101826
1Inżynieria procesowa365181818185E
2Aparatura przemysłowa54718927189277E
3Przepływy wielofazowe2731891893
4Instalacje przemysłowe18299992
5Konstruowanie aparatury363181818183E
6Bezpieczeństwo technologiczne i procesowe instalacji91991
7Technologia budowy i montażu urządzeń przemysłowych18218182
8Praca przejściowa55
9Technologia procesów przetwórczych18218182
10Sterowanie procesów
18199991
11Pomiary zanieczyszczeń
18199991
12Seminarium dyplomowe18418184
13Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem568901444536371810881459301172727184530459191830
56824323491
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A3a Wychowanie fizyczne
A3b Rehabilitacja
A3c Wychowanie zdrowotne

Wytrzymałość II
B5a Analiza wytrzymałości konstrukcji
B5b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
B7a Mechanika płynów
B7b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
B9a Wymiana ciepła i masy
B9b Wymiana ciepła i wymienniki

Optymalizacja konstrukcji
C2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
C2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
C10a Termodynamika współczesna
C10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
C12a Metody optymalnego kształtowania
C12b Metody projektowania materiałów współczesnych
C12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
C15a Biopomiary
C15b Ciecze nienewtonowskie
C15c Wibroakustyka - M1
C15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
C19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
C19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
C19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Sterowanie procesów
D10a Sterowanie procesów przemysłowych
D10b Podstawy teorii systemów

Pomiary zanieczyszczeń
D12a Pomiary zanieczyszczeń
D12b Metrologia przepływów turbulentnych