Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna lato 2016/2017
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 23-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0006semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe2551710515135601545845909
Inteligentne miasta - wymagania infrastrukturalne302151515152
Planowanie rozwoju miast wraz z zapisem planistycznym905306030605E
Specyfika planowania przestrzennego w obszarach górskich454153015304E
Specyfika planowania infrastruktury w obszarach górskich604303030304E
Historia urbanistyki współczesnej302151515152
CPrzedmioty kierunkowe570492257530240901530902290151502145456
Hydrologia obszarów zurbanizowanych454153015304E
Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej454153015304E
Moduły wybieralne I
304151515154
Planowanie środowiskowe (uwarunkowania)454153015304E
Kształtowanie odpływu rzecznego w miastach454153015304
Moduły wybieralne II
302151515152
Moduły wybierlne III
906454545456
Systemy informacji przestrzennej II302151515152
Planowanie regionalne302151515152
Planowanie środowiskowe455153015305E
Równoważenie środowiska miasta metodami naturalnymi453153015303
Monitoring i ocena środowiska4551515151515155E
Planowanie środowiskowe(uwarunkowania)454153015304E
DPrzedmioty specjalnościowe11
Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem6022606022
Seminarium dyplomowe60260602
Praca dyplomowa magisterska2020
Razem9009060150303013530135152403045606030
900345390165
Egzaminy945
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne II
C1 Alternatywne źródła energii w infrastrukturze
C17a Alternative water treatment
C17c Planowanie działań do planów wodno-środowiskowych
C33 Zasady projektowania i planowania przestrzennego uzdrowisk
C34 Kształtowanie przestrzeni dla wypoczynku i turystyki
C39 Systemy gospodarki wodnej
C42 Planowanie systemów ciepłowniczych

Moduły wybieralne I
C3 Monitoring i ocena ośrodka gruntowo-wodnego
C8a Geotechnika w drogownictwie
C8b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C8c Wspomaganie procesów decyzyjnych
C8d Geodezyjne bazy danych
C31 Projektowanie urbanistyczne terenów wokół cieków wodnych w mieście
C32 Kształtowanie terenów przywodnych, rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych

Moduły wybierlne III
C22b Odpady niebezpieczne
C22c Ekonomika środowiska
C22d Racjonalizacja zużycia wody na terenach zurbanizowanych
C36 Współczesne tendencje przekształcenia terenów zabudowy
C37 Transformacja terenów wiejskich
C38 Alternatywne technologie komunalne w infrastrukturze