Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Urbanistyka i transport 2016/17
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 20-12-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: GPsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne15215152
Język obcy15215152
BPrzedmioty podstawowe1801283227583227512
2Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego302151515152E
3Historia urbanistyki współczesnej z elementami morfologii urbanistycznej301151515151E
4Kształtowanie i ochrona środowiska302151515152E
5Teoria organizacji i zarządzania (w tym proces inwestycyjny)302151515152E
Planowanie środowiskowe302151515152E
7Uwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego15115151
8Teoria systemów15287872
CPrzedmioty kierunkowe2852212030135532230867810514
9Marketing terytorialny302151515152
10Planowanie rozwoju miast120845753030415454E
11Polityka regionalna45422815228154
Systemowe planowanie infrastruktury wodno-ściekowej453153015303E
13Smart cities - energooszczędne projektowanie miast303151515153
14Gospodarka przestrzenna UE15287872
DPrzedmioty specjalnościowe210151051530604515151564515458151
15Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe15115151
16Oddziaływanie drgań od infrastruktury transportowej na otoczenie15115151
17Ochrona powierzchni na terenach górniczych15115151
18Inżynieria wiatrowa4531515151515153
19BIM w infrastrukturze15115151
20Mobilność i logistyka miejska605303030305E
21Techniki komputerowe w gospodarce przestrzennej15115151
22Wiedza o architekturze i urbanistyce302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem3022303022
26Seminarium dyplomowe20220202
27Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
FPrzedmioty wybieralne24017951513030304351540630607
23Moduły wybieralne I (sem. 1)
604303030304
24Moduły wybieralne II (sem. 2)
9063515403515406E
25Moduły wybieralne III (sem. 3)
907306030607E
Razem96090951513021159151503014738151903045603030
960435390135
Egzaminy10541
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I (sem. 1)
F23a Obsługa centrów miast transportem publicznym
F23b Wycena nieruchomości
F23c Zasady kształtowania sieci ulic w obszarach miejskich
F24a Alternatywne źródła energii w infrastrukturze
F24b Planowanie systemów ciepłowniczych

Moduły wybieralne II (sem. 2)
F25a Wizualizacja przestrzeni transportowej
F25b Wizualizacja przestrzeni urbanistycznej
F26a Integracja w transporcie miejskim
F26b Inżynieria ruchu w obszarach miejskich
F27a Projektowanie urbanistyczne obszarów śródmiejskich
F27b Projektowanie urbanistyczne obszarów funkcjonalnych

Moduły wybieralne III (sem. 3)
F28a Środowisko mieszkaniowe
F28b Zasady projektowania mieszkalnictwa
F29a Smart cities - miasta przyszłości
F29b Zasady odnowy i kształtowania przestrzeni publicznych miasta
F30a Planowanie transportu w terenach zdegradowanych i rewitalizowanych
F30b Planowanie transportu w obszarach zamkniętych