Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Nowoczesne materiały i nanotechnologie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7563045302151303
1English in Physics and Technology30230302
2aSamodzielna działalność gospodarcza30330303
Wychowanie fiz.15115151
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe34526195756015603030813545301518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Zjawiska nieliniowe i fraktale302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna604303030304E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe195166030307545153060121515154
1Komput. proj.strukt. molek.453301530153
2Fizyka powierzchni i cienkich warstw605303030305
3Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne4541515151515154
5Technologia LED4541515151515154E
EPrzedmioty związane z dyplomem55204510451020
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne180141201545601530760157
1Wykład monograficzny wybieralny
30330303
2Przedmiot wybieralny specjalistyczny I
453153015303
3Przedmiot wybieralny specjalistyczny II
302151515152
4Przedmiot wybieralny specjalistyczny III
30230302
5Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
454301530154
Razem970901201545135756075753021060153030453090452530
970420390160
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
F1a Przejścia fazowe w magnetykach
F1b Struktura elektronowa ciał stałych

Przedmiot wybieralny specjalistyczny III
F1a Elementy teorii grup

Wykład monograficzny wybieralny
F4a Fizyka cząstek z elementami astrofizyki
F4b Fizyka polimerów

Przedmiot wybieralny specjalistyczny I
F5a Nanoinżynieria cienkich warstw i powierzchni.

Przedmiot wybieralny specjalistyczny II
F6a Lio- i termotropowe ciekłe kryszt.