Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna lato 2016/2017
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 01-06-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0006semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe2551710515135601545845909
1Inteligentne miasta - wymagania infrastrukturalne302151515152
2Planowanie rozwoju miast wraz z zapisem planistycznym905306030605E
3Specyfika planowania przestrzennego w obszarach górskich454153015304E
4Specyfika planowania infrastruktury w obszarach górskich604303030304E
5Historia urbanistyki współczesnej302151515152
CPrzedmioty kierunkowe525452107530210901530902275151201745456
1Hydrologia obszarów zurbanizowanych454153015304E
2Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej454153015304E
3Moduły wybieralne I
304151515154
4Planowanie środowiskowe (uwarunkowania)454153015304E
5Kształtowanie odpływu rzecznego w miastach454153015304
6Moduły wybieralne II
302151515152
7Moduły wybierlne III
906454545456
8Systemy informacji przestrzennej II302151515152
9Planowanie regionalne302151515152
10Planowanie środowiskowe455153015305E
11Równoważenie środowiska miasta metodami naturalnymi453153015303
12Monitoring i ocena środowiska4551515151515155E
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem6022606022
1Seminarium dyplomowe60260602
2Przygotowanie pracy dyplomowej2020
Razem855863151053034560150303013530120152102645606030
855345345165
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne II
C1 Alternatywne źródła energii w infrastrukturze
C17a Alternative water treatment
C17c Planowanie działań do planów wodno-środowiskowych
C33 Zasady projektowania i planowania przestrzennego uzdrowisk
C34 Kształtowanie przestrzeni dla wypoczynku i turystyki
C39 Systemy gospodarki wodnej
C42 Planowanie systemów ciepłowniczych

Moduły wybieralne I
C3 Monitoring i ocena ośrodka gruntowo-wodnego
C8a Geotechnika w drogownictwie
C8b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C8c Wspomaganie procesów decyzyjnych
C8d Geodezyjne bazy danych
C31 Projektowanie urbanistyczne terenów wokół cieków wodnych w mieście
C32 Kształtowanie terenów przywodnych, rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych

Moduły wybierlne III
C22b Odpady niebezpieczne
C22c Ekonomika środowiska
C22d Racjonalizacja zużycia wody na terenach zurbanizowanych
C36 Współczesne tendencje przekształcenia terenów zabudowy
C37 Transformacja terenów wiejskich
C38 Alternatywne technologie komunalne w infrastrukturze