Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska          Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-07-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe92070530608521530255304560153216530301302811010251510
Wysokoefektywne metody oczyszczania wody455301530155E
Zaopatrzenie w wodę455301530155E
Usuwanie ścieków454301530154E
Projekt instalacji wod.-kan. i c.o.60460604
Chemia środowiskowa302151515152
Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków455301530155E
Niezawodność systemów inżynierskich454301530154E
Projekt systemu zaopatrzenia i uzdatniania wody55455554
Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków I45445454
Programy komputerowe w inżynierii sanitarnej453153015303
Renowacja systemów wod-kan302151515152
Uwarunkowania procesu inwestycyjnego301201020101
Oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych453301530153
Podstawy przedsiębiorczości15115151
Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych302151515152
Bloki tematyczne sem.1
12081201208
Bloki tematyczne sem.2
60460604
Bloki tematyczne sem.3
30230302
Statystyczna analiza danych302151515152
Water resources management302151515152
Alternative water treatment302151515152
Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków II10110101
DPrzedmioty specjalnościowe11
Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Seminarium dyplomowe30130301
Razem975944025530456015321651530301303011010255532
975405370200
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Bloki tematyczne sem.1
C21a Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
C21b Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków
C21c Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C21d Biotechnologia środowiskowa
C21e Ochrona wód
C21f Ocena oddziaływania na środowisko

Bloki tematyczne sem.2
C23a Badania technologiczne w oczyszczaniu wody i ścieków
C23b Techniki membranowe
C23c Monitorowanie i sterowanie systemami wod-kan
C23d Instalacje przeciwpożarowe i balneotechniczne

Bloki tematyczne sem.3
C25a Odzysk materiałów i energii w gospodarce komunalnej
C25b Sieci i instalacje gazowe