Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika semestr letni 2018
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 12-07-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BIDWsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
Język obcy techniczny15215152
CPrzedmioty kierunkowe8856651055962241804551144302554560287510208
Matematyka stosowana302151515152
Teoria sprężystości i plastyczności302151515152
Mechanika skał302151515152
Wytrzymałość materiałów III303151515153E
Mechanika konstrukcji I4541515151515154E
Regionalne problemy geologiczno-inżynierskie302151515152
Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych I45415624156244E
Hydrologia i niepewność4531515151515153
Odwodnienia4521515151515152
Systemy ochrony przed powodzią302151515152
Systemy sanitarne II604303030304
Hydraulika stosowana II454153015304E
Elektrownie wodne302151515152
Konstrukcje geotechniczne II4541515151515154
Konstrukcje betonowe III303151515153E
Konstrukcje stalowe II302151515152
Planowanie przestrzenne30215105151052
Podstawy przedsiębiorczości15115151
Geotechnika w drogownictwie302151515152
Blok tematyczny sem.2
1801318018013
Blok tematyczny sem3
30330303
DPrzedmioty specjalnościowe11
Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Seminarium dyplomowe
30130301
Razem9409040180455114430255154560307510204030
940420375145
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.2
C22a Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych II
C22b Inżynieria rzeczna II
C22c Eksploatacja budowli hydrotechnicznych
C22d Gospodarka wodna II
C22e Współpraca konstrukcji z podłożem
C22f Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych
C22g Konstrukcje liniowe
C22h Mechanika konstrukcji II

Blok tematyczny sem3
C26a Monitoring budowli i systemów wodnych
C26b Monitoring geotechniczny

Seminarium dyplomowe
E29a Seminarium dyplomowe- Budownictwo wodne
E29b Seminarium dyplomowe- Geoinżynieria