Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Systemy CAD/CAM
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1881948135536293631827518184184351
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
36361818
2Język obcy (wybór 1 z 2.a - 2.d)
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
18218182
5Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
91991
6Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
91991
7Ochrona własności intelektualnej8135351
BPrzedmioty podstawowe351511891082799981279992045459155436914992
1Matematyka6312273618186E9186E
2Statystyka18299992
3Badania operacyjne18399993
4Mechanika ogólna2741891894E
5Termodynamika w inżynierii produkcji2739999993
6Mechanika płynów18399993
7Elektrotechnika i elektronika2731891893
8Fizyka dla inżynierów2741891894
9Podstawy ekonomii3651818992993E
10Podstawy zarządzania2741891894
11Zarządzanie projektami18299992
12Ekologia i zarządzanie środowiskowe2741891894
13Technologie informacyjne18299992
CPrzedmioty kierunkowe77310234254171851129189998279189103693618913999639182681182727920811827135825
1Marketing2739189183
2Wprowadzenie do inżynierii produkcji91991
3Finanse i rachunkowość27391899291
4Rachunek kosztów dla inżyniera18299992
5Zarządzanie produkcją i usługami363181818183
6Systemy jakości2739189183E
7Logistyka w przedsiębiorstwie18299992
8Podstawy nauki o materiałach18499994E
9Materiały inżynierskie18399993
10Podstawy wytrzymałości materiałów2749999994E
11Dokumentacja techniczna18399993
12Podstawy konstrukcji maszyn18399993
13Maszynoznawstwo18299992
14Podstawy metrologii45518189181895E
15Metrologia w procesach wytwarzania2759189185E
16Technologie przetwarzania materiałów2731891893
17Obróbka wiórowa i ścierna2751891895E
18Projektowanie procesów obróbki i montażu365189918995E
19Podstawy obróbek erozyjnych2731891893
20Przyrostowe metody wytwarzania1729449442
21Podstawy programowania obrabiarek CNC18299992
22Systemy i koszty energii w przedsiębiorstwie18299992
23Podstawy automatyki18299992
24Zautomatyzowane systemy wytwarzania18299992
25Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów2729999992
26Układy napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego18299992
27Informatyka w inżynierii produkcji2749189184E
28Podstawy systemów CAD18218182
29Podstawy niezawodności18299992
30Eksploatacja systemów produkcyjnych2739999993E
31Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie27491899292
32Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32c)
18299992
33Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
18299992
34Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 34a - 34b)
18299992
35Praktyka55
DPrzedmioty specjalnościowe1483827476329927491895943123929
1Zaawansowane systemy CAD3649279274
2Projektowanie oprzyrządowania technologicznego w systemach CAD45792799183994E
3Zaawansowane systemy CAM2751891895
4Rekonstrukcja obiektów1739449443
5Projekt dyplomowy I92992
6Seminarium dyplomowe I92992
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem1460210274763299963189918308181181892810872451893211727639183099362754183090182731673012431231430
146021620725223423423384
Egzaminy152332221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy (wybór 1 z 2.a - 2.d)
A2a Język angielski
A2b Język niemiecki
A2c Język francuski
A2d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6c Prawo gospodarcze

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32c)
C32a Budowa i eksploatacja samochodów
C32b Pojazdy szynowe
C32c Wentylacja w procesach produkcyjnych

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
C33a Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
C33b Niekonwencjonalne źródła energii

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 34a - 34b)
C34a Metody analizy termicznej w technice
C34b Systemy klimatyzacji w laboratoriach pomiarowych