Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język angielski184189292E
BPrzedmioty kierunkowe198277218363627945272727919189996992
4Teoria sterowania2749999994E
5Teoria układów dyskretnych18299992
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych2749999994
7Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
8Diagnostyka i monitoring maszyn2749999994
9Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
10Wybieralne - robotyka
2749999994E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe27150902754542818632736271822271827101828
1Systemy sterowania w maszynach mobilnych364189918994E
2Podstawy optymalnego sterowania2739189183
3Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn2739189183
4Sterowanie w systemach transportowych2729999992
5Modelowanie i symulacja systemów dynamicznych2739189183
6Niezawodność układów sterowania2729999992
7Systemy zdalnego sterowania18299992
8Komputerowa symulacja układów sterowania2729189182
9Energooszczędne i ekologiczne układy napędu i sterowania2729189182E
10Praca przejściowa55
11Seminarium dyplomowe18218182
12Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe81927918189279181899
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji45491899918994E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych18399993E
3Teoria i technika eksperymentu18299992
Razem568901896399108733672936454518308145453618303691827101830
568225225118
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - robotyka
B10a Mechanika manipulatorów
B10b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne