Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne275918929291
1Podstawy prawa gospodarczego91991
2Język angielski184189292E
BPrzedmioty kierunkowe1711872452727181895361818181018993
1Podstawy konstrukcji maszyn II/Machine design II18299992
2Optymalizacja konstrukcji
18299992
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn91991
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji91991
5Nowoczesne materiały inżynierskie18299992
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów91991
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania2731891893
8Zarządzanie produkcją18199991
9Termodynamika II
18299992
10Konstrukcje i materiały
91991
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
91991
12Problemy technologii i eksploatacji
91991
CPrzedmioty specjalnościowe280561359928187236915545491599101826
1Budowa samochodów274999993E91
2Budowa ciągników i pojazdów terenowych18299992
3Diagnostyka samochodów18399993E
4Technologia samochodów18218182
5Silniki spalinowe18299992
6Drgania w samochodach91991
7Systemy bezpieczeństwa18299992
8Teoria ruchu samochodu18299992E
9Mechatronika silnika18299992
10Urządzenia wspomagające w samochodach18299992
11Dynamika układów napędowych18199991
12Praca przejściowa55
13Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
13Problemy ekologiczne motoryzacji18299992
14Kierowalność i stateczność
18199991
15Eksploatacja II
18199991
16Seminarium dyplomowe18418184
DPrzedmioty podstawowe9011454536368993
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna/Analytical mechanics18399993E
3Wytrzymałość II
18299992E
4Mechanika płynów II
18299992
5Wymiana ciepła II
18299992
Razem5689026163144275518126455499309918721827303618191830
56824323491
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Optymalizacja konstrukcji
B2a Komputerowa analiza i optymalizacja elementów konstrukcyjnych - M1
B2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji maszyn - M3

Termodynamika II
B10a Termodynamika współczesna
B10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
B12a Metody optymalnego kształtowania
B12b Metody projektowania materiałów współczesnych
B12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
B15a Biopomiary
B15b Ciecze nienewtonowskie
B15c Wibroakustyka - M1
B15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
B19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
B19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Kierowalność i stateczność
C14a Kierowalność i stateczność
C14b Komputerowe wspomaganie

Eksploatacja II
C16a Materiały eksploatacyjne
C16b Bezpieczeństwo ruchu

Wytrzymałość II
D3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
D3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
D7a Mechanika płynów
D7b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
D9a Wymiana ciepła i masy
D9b Wymiana ciepła i wymienniki