Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Ekspolatacja i mechatronika samochodowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język angielski184189292E
BPrzedmioty kierunkowe2343010863184563451827212718718182
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu27327273
2Modelowanie systemów i procesów transportowych2731891893
3Systemy teleinformatyczne w transporcie18399993
4Inżynieria systemów transportowych18399993E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania18299992
6bAplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
18218182
7bKomputerowe wspomaganie projektowania materiałów
91991
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów2751891895E
9aEksploatacja techniczna
18499994E
10bSystemy smarowania w środkach transportu
18299992
11bTechnologia regeneracji części i zespołów
18199991
12bErgonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe280511359092818992995499212727191828
1Silniki spalinowe18299992E
2Budowa samochodów i dynamika ruchu pojazdów363181818183E
3Mechatronika samochodowa363181818183E
4Elektryczne napędy samochodów18299992
5Eksploatacja pojazdów samochodowych2731891893E
6Diagnostyka komputerowa samochodów2729189182
7Elektronika w samochodach18299992
8Modelowanie komuterowe samochodowych systemów mechatronicznych18299992
9Stacje obsługowo naprawcze samochodów91991
10Zarządzanie transportem samochodowym91991
11Inżynieria produkcji i odnowy samochodów18299992
12Rzeczoznawstwo samochodowe18199991
13Praca przejściowa55
14Seminarium dyplomowe18218182
15Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe18518185
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie18518185E
Razem550902433615327731872275418273012697299304527371830
550198225127
Egzaminy945
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Systemy smarowania w środkach transportu
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Technologia regeneracji części i zespołów
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach