Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 13-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne171196899441184618183182182184992
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
181899
2Język angielski901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe61290261361898145999718947227361821273618137263361824549361818993
1Teoria sygnałów18399993
2Miernictwo dynamiczne18299992
3Podstawy automatyki/Intoduction to automatics2751891895
4Dynamika układów zautomatyzowanych2739999993E
5Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny2741891894
6Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń365918991895E
7Sterowanie procesami przepływowo-cieplnymi18299992
8Podstawy robotyki/Fundamentals of robotics2759999995
9Elementy i układy sterowania robotów2739999993
10Teoria mechanizmów i maszyn2749999994E
13Mikrokontrolery w automatyce2739189183
14Napędy elektryczne18299992
16Wytrzymałość materiałów365189918995E
17Sterowanie procesami ciągłymi2749999994E
18Sterowanie procesami dyskretnymi2739999993
19Wspomaganie decyzji2779999997E
20Symulacja i prognozowanie2739189183
21Metody i środki wytwarzania45627181894992
22Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych2749999994E
23Metrologia techniczna2739189183
24Automatyzacja systemów wytwarzania18299992
25Sterowanie i automatyzacja maszyn18299992E
26Modelowanie i optymalizacja systemów18299992
27Roboty i manipulatory wspomagające funkcje człowieka18399993
28Praktyka55
B2Fizyka171259054271896363691299227995
1Wprowadzenie do fizyki92992
2Podstawy termodynamiki18399993
3Podstawy mechaniki płynów i aerodynamiki2731891893
4Materiałoznawstwo18499994
5Mechanika ogólna547272718185E992
6Elektrotechnika2749999994
7Elektronika18299992
CPrzedmioty specjalnościowe9529363651836361251817
1Programowanie obiektowe18399993
2Programowanie obrabiarek i robotów18399993
3Programowanie elementów układów sterowania18399993
4Bazy danych w systemach produkcyjnych18399993
5Seminarium dyplomowe18218182
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe3604715372901827362791145189911918185362791810992189278
1Matematyka9014454527279E18185E
2Technologie informacyjne18299992
3Podstawy informatyki18299992
4Systemy komputerowego wspomagania3669279276
5Algorytmy, struktury danych i techniki programowania2739189183
6Wprowadzenie do badań naukowych91991
7Komunikacja komputerowa2739189183E
8Wybieralne - maszyny
2741891894E
9Wybieralne - konstrukcja maszyn
45527991893992
10Dokumentacja techniczna18218182
11Wybieralne - produkcja
2739999993
12Wybieralne - ekspolatacja maszyn
18299992
Razem1409210608261252171684910445918943011772189930907236363090274527271830811863362730909721830361892751830
1409189225234234225189113
Egzaminy14232232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A9a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A9b Trening rozwoju emocjonalnego

Wybieralne - maszyny
D11a Maszynoznawstwo
D11b Systemy maszynowe

Wybieralne - konstrukcja maszyn
D12a Podstawy konstrukcji maszyn
D12b Elementy i podzespoły mechaniczne w robotyce

Wybieralne - produkcja
D14a Zarządzanie produkcją
D14b Podstawy technicznego przygotowania produkcji

Wybieralne - ekspolatacja maszyn
D15a Podstawy eksploatacji maszyn
D15b Badania trwałości i niezawodności maszyn