Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 13-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne171196899491829182182182918518932343
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
181899
2Język angielski901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe513682529011754993273691127999813636182327918944527913369185
1Podstawy energoelektroniki18399993
2Podstawy automatyki2739999993
3Podstawy projektowania18399993
4Maszyny elektryczne365189918995E
5Przesyłanie energii elektrycznej2749999994
6Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła541127279185E1896E
7Technologie i maszyny energetyczne I45518999189995E
8Gospodarka energetyczno-cieplna18399993
9Miernictwo energetyczne18399993
10Miernictwo elektryczne18399993
11Gospodarka energetyczna2731891893
12Odnawialne źródła energii I2729999992
13Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne362189918992
14Ochrona środowiska w energetyce92992
15Eksploatacja instalacji energetycznych18199991
16Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej18399993E
17Ochrona środowiska18199991
18Organizacja i zarządzanie18299992
19Wybieralne I
18199991
20Wybieralne II
18199991
21Wybieralne III
91991
22Wybieralne IV
18199991
23Praktyka55
B2Fizyka20728904554181891873627910369271811
1Fizyka364189918994
2Mechanika techniczna364181818184
3Podstawy termodynamiki18499994
4Mechanika płynów364991899184
5Podstawy elektrotechniki5492718918186E993E
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne2739999993
CPrzedmioty specjalnościowe1673645183650189918962799271099141820
1Elektrownie i elektrociepłownie365999999995E
2Spalanie paliw I91991
3Kotły parowe i wodne365991899185E
4Turbiny parowe, gazowe i wodne I365189918995E
5Wymienniki ciepła I2739999993
6Seminarium dyplomowe18218182
7Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe468592258154278163279181818271872718989918563927918151891841892
1Matematyka9014543627187E27187E
2Chemia2739999993
3Technologie informacyjne365181818185E
4Grafika inżynierska2739189183
5Ogrzewnictwo, wentylacja365189918995E
6Elektromechaniczne przemiany energii18399993
7Wytrzymałość materiałów54718991899185E992
8Podstawy konstrukcji maszyn364189918994E
9Wymiana ciepła i masy365189918995E
10Pompy, sprężarki, wentylatory18299992
11Prawo w energetyce91991
13Wybieralne II
2729189182
13Wybieralne I
18299992
14Wybieralne III
91991
15Wybieralne IV
91991
16Wybieralne V
18199991
Razem152621068033326127203229954361818309999183090543627309063363630108456393630108184554308627322230
1526225216207225261225167
Egzaminy18233343
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne I
B24a Silniki przepływowe
B24b Niekonwencjonalne źródła napędu
D12a Techniki czystego spalania
D12b Emisja toksycznych składników spalin silnikowych

Wybieralne II
B26a Podstawy chłodnictwa
B26b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
D14a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
D14b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Wybieralne III
B28a Środki transport. i przetwarzania energii w pojazdach
B28b Energetyka napędu i hamowania pojazdów lądowych
D16a Aerodynamika
D16b Aerodynamika dużych prędkości

Wybieralne IV
B30a Magazynowanie i transport mediów
B30b Techniczne bezpieczeństwo pracy
D1a Procesy wytwarzania części maszyn
D1b Techniki wytwarzania

Wybieralne V
D20a Silniki spalinowe
D20b Maszyny cieplne