Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 15-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne18020689913918236185182182189523944
1Trening osobowości
181899
2Język angielski901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
8Wprowadzenie do badań naukowych91991
BPrzedmioty kierunkowe7209532454216457299184272788127639237295427216393627916549279181818995
1Podstawy konstrukcji maszyn/Machine Design8111369991818995189996E
2Dynamika maszyn2739999993
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn18299992
4Grafika inżynierska2749189184
5Teoria mechanizmów i maszyn18299992
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18299992
7Wytrzymałość materiałów/Strength of materials90133618181818185E1818188E
8Metody obliczeniowe dla inżynierów18299992
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1/Introduction to engineering application of the FEM M12729189182
10Materiały inżynierskie457182718277E
11Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I72836361818418184
12Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II45527189921893
13Projektowanie procesów technologicznych/Production and operantion and management2739189183
14Źródła i systemy konwersji energii18299992
15Podstawy automatyki/Introduction to automatics18399993E
16Roboty i manipulatory/Introduction to robotics18299992
17Metrologia/Metrology27318991992
18Miernictwo cieplne i maszynowe18318183
19Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia18399993
20Urządzenia i systemy ochrony środowiska18299992
21Mechanika i konstrukcje
18299992
22Środki transportu
18299992
23Przetwarzanie energii
18299992
24Technologia maszyn
18299992
25Praktyka55
B2Fizyka2163299724527181893618911181851818187
1Wprowadzenie do fizyki92992
2Mechanika ogólna631036271895E18185E
3Mechanika płynów365918991895E
4Termodynamika45618189181896E
5Elektrotechnika2749999994
6Elektronika18299992
7Podstawy nauki o materiałach18399993
CPrzedmioty specjalnościowe1854281963141827279459279129951821
1Budowa samochodów366181818186E
2Badania samochodów18299992
3Teoria ruchu samochodu18399993E
4Eksploatacja samochodów2731891893E
5Podstawy modelowania 3D CAD91991
6Technologia samochodów18399993E
7Silniki spalinowe18399993E
8Elektrotechnika i elektronika samochodowa18399993
9Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
10Seminarium dyplomowe18318183
DPrzedmioty podstawowe135218136186318181518186
1Matematyka9015543636189E18186E
2Technologie informacyjne18299992
3Informatyka18399993
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle91991
Razem143621065327032463864010854181818301175436309963639309045722730902763279930991854927305091853130
1436216207234234225207113
Egzaminy17233243
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Trening osobowości
A2a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A2b Trening rozwoju emocjonalnego

Etyka, psychologia i socjologia
A5a Etyka zawodowa inżyniera
A5b Psychologia i socjologia pracy

Podstawy przedsiębiorczości
A5a Ekonomika przedsiębiorstw
A5b Podstawy inwentyki
A5c Podstawy zarządzania

Prezentacja
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A13a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A13b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B21a Biomechanika inżynierska
B21b Inżynierskie zastosowania systemu MES (M3)
B21c Mechanika współczesnych materiałów (M3)
B21d Nieliniowa mechanika materiałów (M1)
B21e Metody optymalnego projektowania pojazdów szynowych (M8)
B21f Wprowadzenie do optymalnego projektowania elementów konstrukcji (M1)

Środki transportu
B22a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B22b Pojazdy samochodowe
B22c Środki transportu szynowego

Przetwarzanie energii
B24d Podstawy metod CFD (M5)
B33a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B33b Maszyny i urządzenia energetyczne
B33c Silniki spalinowe

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice