Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Inżynieria transportu bliskiego
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne17719729969182918218184182759186591
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
181899
2Język angielski901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii91991
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe5677426145216936454514453691036927881365421182791883627913
1Systemy i infrastruktura transportu drogowego2739999993
2Systemy i infrastruktura transportu szynowego18299992
3Systemy i infrastruktura transportu bliskiego18299992
4Psychologia transportu91991
5Organizacja i zarządzanie18299992
6Podstawy logistyki2749999994E
7Podstawy modelowania procesów transportowych18299992
8Telematyka w transporcie18299992
9Ekonomika transportu18299992
10Prawo transportowe91991
11Pojazdy samochodowe18399993
12Środki transportu szynowego18399993
13Środki transportu bliskiego18399993
14Maszyny drogowe i budowlane18299992
15Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne2739999993E
16Podstawy technik wytwarzania18299992
17Silniki napędowe środków transportu18299992
18Ergonomia i wzornictwo w transporcie18299992
19Ochrona środowiska w transporcie18399993
20Aeromechanika pojazdów
18299992
21Podstawy wibroakustyki
18299992
22Podstawy klimatyzacji środków transportu
18299992
23Podstawy konstrukcji maszyn6371899918189399184E
24Mechatronika18299992
25Podstawy eksploatacji maszyn2749999994E
26Metody i urządzenia pomiarowe w transporcie18299992
27Materiały eksploatacyjne w transporcie
18299992
28Tribologia
18299992
29Praktyki55
B2Fizyka11717543627999427186189187
1Wprowadzenie do fizyki91991
2Mechanika ogólna458181899184994E
3Termodynamika91991
4Elektrotechnika i elektronika2739999993
5Nauka o materiałach2749999994
CPrzedmioty specjalnościowe3296313598196827544591817549945916272751830
1Podstawy projektowania środków transportu18218182
2Mechanizmy w transporcie18299992
3Bezpieczeństwo w transporcie18299992
4Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu18299992
5Podstawy niezawodności
18399993
6Diagnostyka techniczna środków transportu18299992
7Sterowanie i monitoring w transporcie18299992
8Transport linowy18299992
9Urządzenia dźwigowo-przeładunkowe2749999994E
10Techniki bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego18299992
11Inźynieria środowiska transportowego18499994E
12Ustroje nośne18499994E
13Kabiny operatorskie maszyn roboczych18299992
14Techniki magazynowania18299992
15Wybrane zagadnienia projektowania urządzeń transportowych92992
16Automatyzacja maszyn i urządzeń transportu bliskiego18499994
17Eksploatacja dźwignic i przenośników18499994
18Seminarium dyplomowe18318183
19Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe2763712654273618154518991027189181245189181199154
1Matematyka7211363627186E9185E
2Badania operacyjne18299992
3Informatyka18399993
4Systemy bazodanowe2739189183
5Technologie informacyjne18299992
6Wytrzymałość materiałów365189918995E
7Automatyka18399993
8Metrologia18299992
9Grafika inżynierska2749189184
10Wprowadzenie do badań naukowych15115151
11Ekonomia91991
Razem146621064824335154122481084563930108543692730117545418301086363153081187218366309993654930272751830
146622523424324923120777
Egzaminy121123311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Aeromechanika pojazdów
B20b Aeromechanika pojazdu
B30a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów

Podstawy wibroakustyki
B21a Podstawy wibroakustyki
B21b Pomiary wibroakustyczne w transporcie

Podstawy klimatyzacji środków transportu
B22a Podstawy klimatyzacji środków transportu
B22b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji

Materiały eksploatacyjne w transporcie
B27a Materiały eksploatacyjne w transporcie
B27b Techniki smarownicze w transporcie

Tribologia
B28a Tribologia
B28b Nanotechnologie w tribologii

Podstawy niezawodności
C5a Podstawy niezawodności
C5b Niezawodność systemów