Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 29-04-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3602013521015453015690308302602602
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1208120302302302302
3Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4Technologia informacyjna302151515152
5Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
6Zagrożenia ekologiczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia15115151
7Ekonomia30230302
8przedmioty humanistyczne I
30230302
9przedmioty humanistyczne II
30230302
BPrzedmioty podstawowe81068285180330151059015226060301515751518018301560815455
1Matematyka13512607545458E15304E
2Fizyka6073015153015157E
3Elektrotechnika i elektronika302151515152
4Techniki komputerowe w technologii i inżynierii chemicznej15215152
5Podstawy chemii607303030307E
6Chemia nieorganiczna12094515601515305E30304E
7Chemia organiczna120930157530154E755
8Chemia analityczna90730601530315304E
9Chemia fizyczna120830306015153041515304E
10Metody badania związków chemicznych605154515455E
CPrzedmioty kierunkowe9157545016560756010530245457453030101206030452016575303030243030515307
1Grafika inżynierska604154515454
2Materiałoznawstwo i korozja30230302
3Ekologia i przemysł30230302
4Podstawy technologii chemicznej9073030303030307E
5Surowce i procesy technologii nieorganicznej756453045306E
6Surowce i procesy technologii organicznej9066015156015156E
7Podstawy technologii tworzyw sztucznych453301530153
8Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia30330303
9Termodynamika chemiczna303151515153
10Termodynamika techniczna304151515154E
11Maszynoznawstwo4541515151515154E
12Aparatura chemiczna302151515152
13Inżynieria chemiczna10593030301515153151530156E
14Automatyka i pomiary302151515152
15Zarządzanie jakością30230302
16Bezpieczeństwo techniczne30330303
17ChemCAD w technologii chemicznej
456153015306
19wybieralne kierunkowe techniczne
90690302302302
20Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe435311051654512045475165452030757
1Projekt technologiczny45445454
2Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych756304530456E
3Gospodarka surowcami wtórnymi15115151
4Technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego906306030606E
5Analityka środowiskowa i przemysłowa I755156015605
6Materiały metaliczne i środowisko15115151
7Zarządzanie odpadami30230302
8Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych15115151
9przedmioty wybieralne specjalnościowe
75575755
EPrzedmioty związane z dyplomami1516151516
1Seminarium dyplomowe15115151
2Praca dyplomowa1515
Razem25352109755555551051052401801201515301959030603012075180303015013590453016513530753030120210753045309030
2535330375405420435405165
Egzaminy18333333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne I
A8a Filozofia
A8b Etyka

przedmioty humanistyczne II
A10b Muzyczny kanon chemika
A12 Strategia rozwoju firmy
A13 Efektywne zarządzanie czasem
A14 Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A15 Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A16 Encyklopedia prawa
A17 Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A18 Zarządzanie i marketing
A19 Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A20 Historia chemii
A21 Historia przemysłu naftowego w Polsce
A22 Savoir-vivre inżyniera chemika

ChemCAD w technologii chemicznej
C18a ChemCAD w projektowaniu procesów technologii organicznej
C18b ChemCAD w projektowaniu technologicznym

wybieralne kierunkowe techniczne
C20a Funkcjonalne dodatki do żywności
C21 Podstawy technik laboratoryjnych
C22 Wybrane techniki laboratoryjne
C23 Bibliografia i bazy danych w pigułce
C24 Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
C25 Odnawialne surowce energetyczne
C26 Eko-innowacje
C27 Technologie przyjazne dla środowiska
C28 Statystyka praktyczna
C29 Rachunek operatorowy
C30 Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych
C31 Planowanie eksperymentu
C32 Biomateriały polimerowe
C33 Laboratorium nowoczesnych metod chromatograficznych I
C34 Zarządzanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem termicznych metod ich utylizacji
C35 Mechanochemiczne metody syntez nanomateriałów funkcjonalnych
C36 Podstawy laboratorium przemysłowego
C37 Wizualizacja koncepcji procesów technologicznych
C39 Technologia związków zapachowych
C40 Zarządzanie chemikaliami
C42 Podstawy chemii metaloorganicznej
C43 Podstawy racjonalnego żywienia i higieny żywności
C44 Tworzywa konstrukcyjne wytwarzane z surowców odnawialnych
C45 Surfaktanty w zastosowaniach przemysłowych
C46 Związki zapachowe pochodzenia naturalnego
C47 Technologia szkła
C48 Rosyjska terminologia techniczna
C49 Chemia kosmiczna
C50 Biologiczne metody oceny zanieczyszczenia środowiska
C51 Trujące substancje roślinne
C52 Nowoczesne materiały nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku
C53 Podstawy wizualizacji 3D - AutoCAD
C54 Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym
C55 Język niemiecki specjalistyczny

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D10 Zrównoważony rozwój i czystsze produkcje
D11 Nowoczesne nawozy i systemy nawożenia
D12 Oczyszczanie ścieków komunalnych i gospodarka osadami ściekowymi
D13 Surowce i technologie produkcji środków czystości
D14 Wdrażanie systemów jakości i zarządzania
D15 Podstawy programu MathCad dla technologii chemicznej
D16 Data mining w przemyśle
D17 Metody poszukiwania wiedzy empirycznej
D18 Monitorowanie i analiza procesów technologicznych