Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zarządzanie i marketing w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe345301893012615152541551910515451715152
1Technologia robót remontowych15196961
2Organizacja i kierowanie budową303151515153E
3Teoria decyzji i zarządzania302151515152E
4Systemy informacyjne i komputerowego wspomagania zarządzania454301530154E
5Zarządzanie firmą budowlaną303151515153E
6Zarządzanie strategiczne302151515152
7Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa4531515151515153
8Przetargi, negocjacje, umowy15215152
9Marketing w budownictwie304151515154E
10Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15215152
11Normowanie robót budowlanych i kosztorysowanie302151515152
12Wycena nieruchomości302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem552330101530101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
30230302
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem667903542745226159015156020841581191051545177512401534
667180180165142
Egzaminy114331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E1a Proces inwestycyjny w budownictwie
E1b Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
E1c Zarządzanie nieruchomościami
E1d Monitorowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych
E1e Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego
E1f Charakterystyki techniczno-ekonomiczne wybranych elementów obiektów budowlanych
E1g Zamówienia publiczne na roboty budowlane