Wydział Mechaniczny
Kierunek: Systemy i Urządzenia Przemysłowe          Specjalność: Systemy i urządzenia cieplne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 09-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Usemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne5411918279299279
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej92992
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18399993
BPrzedmioty kierunkowe26132135454592754361891563918918141893
1Matematyka18299992
2Wybrane zagadnienia mechaniki zmęczenia18299992
3Wytrzymałość konstrukcji18299992
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle91991
5Mechanika płynów III18299992
6Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
7Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
8Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
9Aparatura przemysłowa45618918189186E
10Zaawansowane urządzenia i instalacje ochrony środowiska2731891893
11Modelowanie urządzeń przemysłowych365189918995E
12Technika chłodnicza w inżynierii procesowej18399993
CPrzedmioty specjalnościowe23547811836919369183613279277181828927
1Zagadnienia optymalizacyjne w systemach CAE/CFD18218182
2Zaawansowane modelowanie CFD2739999993
3Zaawansowane metody numeryczne365189918995E
4Akwizycja i obróbka danych pomiarowych18299992
5Konstruowanie i modelowanie urządzeń fizyki eksperymentalnej2729999992
6Maszyny i systemy cieplne w inżynierii lotniczej, morskiej i kosmicznej18199991
7Modelowanie dynamiki przemian gazu w maszynach i instalacjach2749999994E
8Programowanie wybranych języków wysokiego poziomu2749999994E
8Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
9Seminarium dyplomowe92992
9Modelowanie zjawisk cieplno - przepływowych zachodzących w warunkach mikrograwitacji18299992
Razem550902258145451183690541818453099271894527303691828930
550225225100
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B6a Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle
B6b Zarządzanie jakością warstwy wierzchniej
B7a Zaawansowana optymalizacja topologiczna maszyn
B7b Zaawansowane badania symulacyjne maszyn i urządzeń
B8a Oddziaływanie instalacji przemysłowej na środowisko
B8b Hałas i wibracje w przemyśle