Wydział Mechaniczny
Kierunek: Systemy i Urządzenia Przemysłowe          Specjalność: Aparatura przemysłowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 20-05-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Usemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne5411918279299279
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej92992
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18399993
BPrzedmioty kierunkowe26132135454592754361891563918918141893
1Matematyka18299992
2Wybrane zagadnienia mechaniki zmęczenia18299992
3Wytrzymałość konstrukcji18299992
4Bezpieczeństwo pracy w przemyśle91991
5Mechanika płynów III18299992
6Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
7Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
8Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
9Aparatura przemysłowa45618918189186E
10Zaawansowane urządzenia i instalacje ochrony środowiska2731891893
11Modelowanie urządzeń przemysłowych365189918995E
12Technika chłodnicza w inżynierii procesowej18399993
CPrzedmioty specjalnościowe2354710827189462745271891327927736102727
1Inżynieria procesowa II365181818185E
2Aparaty do wymiany ciepła i masy45618918189186E
3Instalacje przemysłowe18299992
4Konstruowanie aparatury przemysłowej364181818184E
5Bezpieczeństwo technologiczne i procesowe instalacji2721891892
6Modelowanie aparatów do wymiany ciepła i masy2739999993
7Technologia budowy i montażu urządzeń przemysłowych2731891893
8Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
9Seminarium dyplomowe92992
Razem550902529063187354997236183099181818452730549102730
550225225100
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B6a Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle
B6b Zarządzanie jakością warstwy wierzchniej
B7a Zaawansowana optymalizacja topologiczna maszyn
B7b Zaawansowane badania symulacyjne maszyn i urządzeń
B8a Oddziaływanie instalacji przemysłowej na środowisko
B8b Hałas i wibracje w przemyśle