Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 10-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe153174599918218291839279527185
1Język obcy901090182182182182182E
2Ochrona własności intelektualnej91991
3Prawo w energetyce91991
4Podstawy przedsiębiorczosci (1z2)
18299992
5Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
91991
6Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
91991
7Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
91991
CPrzedmioty kierunkowe116114749528812690162815436271830907292728108722727269045453627633691827183693610181895993
1Matematyka9014543627187E27187E
2Chemia2749999994
3Grafika inżynierska2739189183
4Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne2749999994
5Miernictwo energetyczne18399993
6Podstawy termodynamiki365918991895E
7Technologia informacyjna3649279274
8Podstawy elektrotechniki364189918994
9Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła54827279184E1894E
10Fizyka2749999994
11Gospodarka energetyczno-cieplna18399993
12Programy do obliczeń inżynierskich2749189184
13Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne364181818184E
14Elektromechaniczne przemiany energii18299992
15Mechanika płynów45418189181894
16Mechanika techniczna2739189183
17Ogrzewnictwo, wentylacja364189918994E
18Podstawy automatyki2739999993
19Podstawy energoelektroniki18299992
20Podstawy projektowania18399993
21Pompy, sprężarki, wentylatory2731891893
22Przesyłanie energii elektrycznej2739999993
23Technologie i maszyny energetyczne I5461818991818996E
24Wymiana ciepła i masy365189918995E
25Wytrzymałość materiałów54718918999185E992
26Odnawialne źródła energii I2739999993
27Podstawy konstrukcji maszyn364189918994E
28Turbiny wiatrowe i wodne2739999993
31Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w budownictwie2739999993E
32Kotły grzewcze, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze2739189183E
33Ochrona środowiska w energetyce91991
34Eksploatacja instalacji energetycznych18299992
35Urządzenia pomocnicze elektrowni18399993
36Przedmiot wybieralny I
2739189183
37Przedmiot wybieralny II
18399993
38Przedmiot wybieralny III
2739189183
39Kierowanie pracami budowlano-instalacyjnymi18299992
40Fizyka budowli18399993
41Instalacje gazowe w budownictwie18299992
DPrzedmioty specjalnościowe2124690272750181899963691891436927951817
1Chłodnictwo i klimatyzacja I18299992E
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
3Seminarium dyplomowe18218182
4Praktyka zawodowa55
5Ekologiczne kotły grzewcze18399993
6Energetyczne wykorzystanie biomasy2739999993E
7Energetyka gazowa18299992
8Instalacje ogrzewcze w budownictwie niskoenergetycznym18299992
9Kolektory słoneczne i fotoogniwa18299992
10Magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej18299992
11Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej18299992
12Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe18399993
13Systemy wykorzystujące ciepło odpadowe18399993
Razem152621063041415390212278154362718309072927281089027272890634536299063181836278145184592981271836199141820
152621619825223422519816241
Egzaminy162233321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczosci (1z2)
B8a Ekonomika przedsiębiorstw
B8b Podstawy zarządzania

Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
B10a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
B10b Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
B12a Psychologia i socjologia pracy
B12b Etyka zawodowa inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
B14a Retoryka i obrona swoich poglądów
B14b Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Przedmiot wybieralny I
C40a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
C40b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Przedmiot wybieralny II
C42a Aerodynamika
C42b Aerodynamika dużych prędkości

Przedmiot wybieralny III
C44a Systemy CAD w projektowaniu urządzeń energetycznych
C44b Komputerowe wspomaganie obliczeń urządzeń energetycznych