Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 15-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0008semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27015751801530601563030430230230151
1Wychowanie fizyczne303030
2Język obcy1509150603302302302
3Prawo w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej453301530153
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły humanistyczne
30230302
CPrzedmioty kierunkowe16951318452392914526015165451104510301507530151524175707030268520156014150153010523901436251130153
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Geologia, geofizyka i hydrogeologia453153015303
6Meteorologia i klimatologia4532510102510103
7Grafika inżynierska603154515453
8Matematyka II606303030306E
9Mechanika i wytrzymałość materiałów453301530153
10Podstawy geotechniki4531515151515153
11Termodynamika techniczna606303030306E
12Materiałoznawstwo303151515153
13Alternatywne źródła energii453301530153
14Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń6043015153015154
15Podstawy budownictwa453301530153
16Mechanika płynów6063015153015156E
17Maszyny przepływowe4532010152010153
18Gospodarowanie odpadami453301530153E
19Wymiana ciepła4542015102015104E
20Elektrotechnika4531515151515153
21Pompy ciepła i chłodnictwo453155101515510153
22Wentylacja i klimatyzacja45425515255154E
23Instalacje sanitarne454153015304E
24Energetyczne sieci miejskie453301530153
25Wodociągi i kanalizacje605303030305E
26Technologia ścieków i przeróbka osadów ściekowych605303030305E
27Hydroenergetyka605303030305E
28Systemy geotermalne6043015153015154
29Energetyka wiatrowa6043015153015154
30Wykorzystanie energii słonecznej604301461030146104E
31Termiczne unieszkodliwianie odpadów453301530153
32Energetyczne wykorzystanie biomasy6043015153015154E
33Audyty efektywności energetycznej453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe950101930515300286053903318051535
1Blok tematyczny OZE sem.4
1501415015014
2Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.4
1501415015014
3Moduły wybieralne sem.5
60560605
4Blok tematyczny OZE sem.6
1951419519514
5Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.6
1951419519514
6Praktyka zawodowa55
7Blok tematyczny OZE sem.7
90990909
8Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.7
90990909
9Seminarium dyplomowe15215152
10Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
Razem29152471850419291452654516545110451030180135301530302051007030303855015604421045301053048044362544225201539
2915375390405510390585260
Egzaminy14223232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły humanistyczne
A6a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A6b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A6c Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A6d Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A6e Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A6f Retoryka i obrona swoich poglądów
A6g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Moduły wybieralne sem.5
D7a Zasady zrównoważonego rozwoju w technlogiach środowiskowych
D7b Zarządzanie środowiskiem
D7c Ocena oddziaływania na środowisko
D10 Hydrologia stosowana
D11 Hydrologia obszarów zurbanizowanych

Blok tematyczny OZE sem.4
D12a Technologie ochrony powietrza
D12b Spalanie paliw alternatywnych i konwencjonalnych
D12c Indywidualne i komunalne źródła ciepła
D12d Ogrzewnictwo i sieci cieplne

Blok tematyczny OZE sem.6
D16a Ekonomika OZE
D16b Automatyka i sterowanie systemami OZE
D16c Instalacje solarne i fotowoltaiczne
D16d Uzdatnianie wody w energetyce
D16e Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej

Blok tematyczny OZE sem.7
D21a Komputerowe modelowanie systemów OZE
D21b Biogazownie rolnicze
D21c Dywersyfikacja źródeł energii

Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.4
D24a Technologia wody
D24b Sieci cieplne
D24c Sieci gazowe
D24d Ogrzewnictwo

Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.6
D28a Ekonomika inwestycji komunalnych
D28b Automatyka i sterowanie
D28c Eksploatacja i modernizacja infrastruktury komunalnej
D28d Instalacje przemysłowe

Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.7
D32a Infrastruktura transportowa
D32b Odwadnianie obszarów zurbanizowanych