Wydział Mechaniczny
Kierunek: Środki Transportu i Logistyka          Specjalność: Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 09-05-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne8641072882701621359638194526459036924453654155418273616362727361618189962794
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
8Wprowadzenie do badań naukowych91991
9Matematyka8112275418276E9276E
10Wprowadzenie do fizyki92992
11Termodynamika techniczna2749999994
12Elektrotechnika i elektronika2749999994
13Mechanika ogólna2749189184E
14Wprowadzenie do MES18299992
15Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
16Mechanika płynów2739999993
17Dokumentacja techniczna27427274
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
19Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów455182718275
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739999993
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Ochrona środowiska18299992
BPrzedmioty kierunkowe450632169135187218994279996543691545189271499184545417993
1Środki transportu bliskiego18299992
2Efektywność przedsięwzięć transportowych18399993
3Logistyka2749999994E
4Budowa środków transportu masowego18499994E
5Zarządzanie i strategia konkurencji w transporcie18299992
6Prawo i certyfikacja w transporcie91991
7Podstawy modelowania procesów transportowych18399993
8Ergonomia i wzornictwo środków transportu18299992
9Transport miejski i regionalny18299992
10Proekologiczne środki transportu18299992
11Zarządzanie flotą pojazdów18299992
12Układy napędu, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego18299992
13Badania symulacyjne maszyn transportowych18399993E
14Bezpieczeństwo w transporcie18499994E
15Systemy i infrastruktura transportu18299992
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
18Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
19Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
20Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
21Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
22Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
23Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
24Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
25Pomiary wibroakustyczne w inżynierii środków transportu18299992E
26Przedmiot wybieralny (1z 2)
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe194407245271436272718910181818727951823
1Procesy zużycia i uszkodzeń w środkach transportu18399993E
2Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych18299992
3Standaryzacja i badanie bezpieczeństwa w pojazdach18299992
4Transport ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych18299992
5Badania eksploatacyjne podzespołów środków transportu91991
6Trwałość i niezawodność środków transportu18399993E
7Systemy bezpieczeństwa w pojazdach18299992
8Diagnostyka środków transportu18399993E
9Ekspertyzy techniczne91991
10Systemy informatyczne w eksploatacji18218182
11Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie92992
12Seminarium dyplomowe182189191
13Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem150821057627934245221458181185430729945183099369093099184596330722763186330901872927306399141830
1508234234234234243216113
Egzaminy142223221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A33a Podstawy zarządzania
A33b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A34a Podstawy prawa dla inżyniera
A34b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A35a Etyka zawodu inżyniera
A35b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A36a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A36b Negocjacje

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A37a Wychowanie fizyczne
A37b Trening rozwoju emocjonalnego
A37c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Przedmiot wybieralny (1z 2)
B27a Podstawy zmęczenia materiałów
B27b Podstawy dynamiki maszyn
B28a Konstrukcje kompozytowe
B28b Wybrane zagadnienia projektowania środków transportu
B29a Silniki cieplne
B29b Budowa i teoria ruchu samochodów
B30a Aerodynamika środków transportu
B30b Klimatyzacja i wentylacja środków transportu
B31a Zaawansowane techniki i systemy wytwarzania
B31b Techniki wytwarzania środków transportu
B32a Języki i techniki programowania
B32b Analiza danych i język R
B33a System utrzymania środków transportu
B33b Procesy obsługi i utrzymania
B34a Metrologia w inżynierii środków transportu
B34b Techniki pomiarowe w systemach produkcji środków transportu
B35a Metody i urządzenia do badań diagnostycznych
B35b Maszyny drogowe i budowlane